แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานระบบ Cloud ด้วย Google Classroom
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานระบบ Cloud ด้วย Google Classroom กลุ่มที่ 3
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานระบบ Cloud ด้วย Google Classroom กลุ่มที่ 2
แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อเรื่อง การกันวงเงินส่วนกลางการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ร้อยละ 0.1) เพื่อพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี **(สำรวจครั้งที่ 2)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ให้บริการ งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานระบบ Cloud ด้วย Google Classroom
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ให้บริการ งานงบประมาณและการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ให้บริการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ให้บริการ งานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี