แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจของ บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบประเมินความพึงพอใจของ "ผู้ใช้งาน" ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ (www.erp.mju.ac.th)
แบบสำรวจการรับรู้รับทราบนโยบาย และการมีส่วนร่วมสู่การเป็น สนอ Green Office ครั้งที่ 2
แบบสำรวจพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบเอกสารราชการ E-Doc ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560
test
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ (5ส) (วันที่ 14 มิ.ย.60)