แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) 2/59
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 2/59
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-ชุมพร (speexx) 2/59
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2-59
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ให้บริการ งานสภาคณาจารย์ กงคลัง สำนักงานอธิการบดี
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานระบบ Cloud ด้วย Google Classroom
แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อเรื่อง การกันวงเงินส่วนกลางการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ร้อยละ 0.1) เพื่อพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี **(สำรวจครั้งที่ 2)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ให้บริการ งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ให้บริการ งานงบประมาณและการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี