แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารมหาวิทยาลัยที่ท่านคาดหวัง
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2561
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกและภายในสำนักงานอธิการบดี ที่มีต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-ชุมพร (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) 1/61
ประเมินกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561