แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินโครงการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งาน “ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ปีงบประมาณ 2560
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) 1/60
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 1/60
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-ชุมพร (speexx) 1/60
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Tip and Trick สำหรับ Excel
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ "จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์"
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Microsoft office สำหรับนักศึกษา ICT
แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจของ บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้