แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
งานวิจัย
การนำเสนองานวิจัย
เริ่ม :  ถึง :
รายงานแสดงจำนวนงานวิจัยแยกตามระดับการนำเสนองาน
บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ระดับชาติ
 รายชื่องานวิจัย
มจ.2-55-078 การพัฒนาและบริหารจัดการคลังข้อสอบเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มจ.1-60-036 การศึกษาการให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้าและถั่วอาหารสัตว์เขตร้อน 6 ชนิด ภายใต้การจัดการในระบบอินทรีย์
ศิลปศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290