แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
งานวิจัย
ระบบค้นหางานวิจัย
ผลการค้นหางานวิจัย
มจ.2-57-028
กระบวนการอบแห้งเครื่องเทศและสมุนไพรในระดับ SMEs
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2557) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-56-018
กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
Anatomy and diversity of medicinal plants in Khun Sathan National park
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ บุญวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2556) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
dtam-57-001
การคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์โดยวิธีการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการศึกษาปริมาณสารสำคัญของพืชสมุนไพรตำรับยาเบญจโลกวิเชียร(ยาห้าราก)
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2557) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-59-024
การจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด
Manage Knowledge of Herb Garden Applying QR Code
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายสมชาย อารยพิทยา สำนักงานอธิการบดี ผู้วิจัยหลัก(2559) 35 %
อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา ผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม 30 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายอนุกิจ เสาร์แก้วคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้วิจัยร่วม 35  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
สกอ.-56-004
การใช้เทคนิคเอนแคปซูลเลชันในการบรรจุสารสกัดสมุนไพรเพื่อเตรียมสิ่งทอสมบัติพิเศษด้านการต้านเชื้อแบคทีเรีย
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2556) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-60-100
การใช้ประโยชน์ของสารสมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชผัก
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 25 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-60-100
การใช้ประโยชน์ของสารสมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชผัก
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 40 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 20 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 20 %
อาจารย์กัญญา บุตราช วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 20 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-51-049
2551A11102075
การใช้พืชสมุนไพรไทยในการเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโตและควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ
Use of dietary Thai Herbal supplementation on growth performance and coccidiosis control in broiler.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2551) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
สฟ.-46-005
การใช้สมุนไพรกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2546) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-46-002.8
การใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อการผลิตเนื้อไก่ปลอดยาสารพิษตกค้าง
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2546) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-46-002.8/47-002.7
การใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อการผลิตเนื้อไก่ปลอดยาสารพิษตกค้าง
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2547) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-56-045
การใช้สมุนไพรในการกำจัดพยาธิภายในของไก่พื้นเมือง
Used of herbals to eliminate intestinal parasites in native chicken.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2556) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
วท-60-001
การตรวจหาสารเควอซิตินในสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยเทคนิค HPLC-DAD
Detection of quercetin in extracts of Thai medicinal plants by HPLC-DAD
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
วท-2560-005
การตรวจหาสารเควอซิตินในสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยเทคนิค HPLC-DAD
การตรวจหาสารเควอซิตินในสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยเทคนิค HPLC-DAD
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 60 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-52-002
การเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซาน-สมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Preparetion of chitosan-herb nanoparticles for aquaculture.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-58-118
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแก่กลุ่มเกษตรกร จังหวัดลำพูน
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม ผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-42-021
การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยบางชนิดต่อเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิลา
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2542) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-60-049
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่
Management Participate of Community Enterprise Privatization Herbal Products in Chiang Mai Province
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-46-002.9
การผลิตแอลกอฮอล์จากเศษวัสดุธรรมชาติที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในพืชสมุนไพรสารชีวภาพป้องกันแมลง
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ปิยะดา บุบผาผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้วิจัยหลัก(2546) 100  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-46-002.9/47-002.8
การผลิตแอลกอฮอล์จากเศษวัสดุธรรมชาติที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในพืชสมุนไพรสารชีวภาพป้องกันแมลง
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ปิยะดา บุบผาผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้วิจัยหลัก(2547) 100  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
OT-61-011
การพัฒนาด้านวิศวกรรมอาหารเพื่อการผลิตสมุนไพรธรรมชาติด้วยกระบวนการขจัดน้ำแบบออสโมติก
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2561) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-51-055
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2551) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-54-082
การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายสมชาย อารยพิทยา สำนักงานอธิการบดี ผู้วิจัยหลัก(2554) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-59-023.2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรและสีผสมอาหารจากฝาง
Development of Herbal Tea from Caesalpinia sappan L
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-59-023.3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากฝาง
Development of Herbal Tea from Caesalpinia sappan L.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2559) 50 %
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25 %
อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม 25 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-61-007
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่ห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนไคโตซานเพื่อต้านไวรัสก่อโรคในสัตว์เศรษฐกิจ : กรณีศึกษาไวรัสพีอาร์อาร์เอสในสุกร
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2561) 60 %
อาจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 20 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นางวิลาวรรณ เรือนสิทธิ์- ผู้วิจัยร่วม 20  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-57-001
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำ
Development of powder product of herb extract suitable for aquatic animals
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-57-001/58-002
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำ
Development of powder product of herb extract suitable for aquatic animals
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
UNRN-58-001
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮ่อมลดไข้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพในชุมชนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-60-006
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยต่อต้านเชื้อราน้ำ ทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ
Product Development of Thai Herb Extracts Against Aquatic Fungal for Antibiotics Substitute in Aquatic Animals
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-61-097
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยต่อต้านเชื้อราน้ำทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ
Product Development of Thai Herb Extracts Against Aquatic Fungal for Antibiotics Substitute in Aquatic Animals
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-61-010
การพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลปิดแผลต้านเชื้อจุลินทรีย์จากยางพาราที่ปราศจากโปรตีนภูมิแพ้และแป้งผสมสารสกัดจากสมุนไพรฝาง
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(261) 60 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 20 %
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 20 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-58-045
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
“The Program Development of Database System in Herbal Plants According to traditional medicine doctors in the Upper North”.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา ผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2558) 50 %
นายสมชาย อารยพิทยา สำนักงานอธิการบดี ผู้วิจัยร่วม 50 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-61-133
การพัฒนาและออกแบบเครื่องมือเพื่อแปรรูปสมุนไพรโดยการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
Development and Design tools for herbal products bySolar Applications
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2561) 80 %
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม 20 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-43-027/44-011
การศึกษาการขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรในสภาพหลอดแก้ว
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นางทิพย์สุดา ปุกมณี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2544) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-43-027
การศึกษาการขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรในสภาพหลอดแก้ว
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นางทิพย์สุดา ปุกมณี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2543) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-53-014/54-003
2554A11102038
การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynura auriculata Cass. ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน
Study on the isolation and structural elucidation of active compounds from Gynura auriculata Cass. for curing diabetes
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2554) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-53-014
2553A11102046
การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynura auriculata Cass. ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน
Study on the isolation and structural elucidation of active compounds from Gynura auriculata Cass. for curing diabetes
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2553) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-60-134
การศึกษาคุณสมบัติของพืชสมุนไพรท้องถ่น เพื่อใช้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรของชุมชนแพะป่าห้า ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 60 %
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 40 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-58-069
การศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคที่มาจากอาหารและแอนติออกซิแดน ของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย
Study of anti-foodborne bacteria and antioxidant activities of Thai herbs and spices.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-56-069
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักสมุนไพรในการ ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชในพริกและพืชตระกูลกะหล่ำที่สำคัญบางชนิด
The Study on Efficiency of Medicinal Plant Extract for Prohibition some kinds of Plant Pathogenic Fungi in Capsicum and Cruciferous Vegetables.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2556) 30 %
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 40 %
อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 20 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายวินัย บุญน้อยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 10  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-58-040
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการกำจัดหอยเชอร์รี่
Efficiency of extracts from selected medicinal plants for controlling of Golden apple snail (Pomacea canaliculata).
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นางสาวกาญจนา ดำริห์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม 10  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
วท.001-024
วท.001-024
การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-54-056
2554A11102033
การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส พีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง MARC-145
Evaluation of anti-viral effects of Thai medicinal plants in inhibition of porcine reproductive and respiratory syndrome virus replication in MARC-145
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2554) 90 %
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 10 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
สกว.-52-003
การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อการกระตุ้นการสร้างไซโตไคน์ยับยั้งการอักเสบ(อินเตอร์ลิวคิน-10) ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟโมโนนิวเคลียร์เซลล์ของสุกร
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2552) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-52-018
การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อการกระตุ้นการสร้างอินเตอร์ลิวคิน - 10 ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟโมโนนิวเคลียร์เซลล์ของสุกร
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2552) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
วท.002-005
การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชสมุนไพรไทยบางชนิดต่อไวรัสก่อโรคในปศุสัตว์ : กรณีศึกษาไวรัสพีอาร์อาร์เอสในสุกร
การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชสมุนไพรไทยบางชนิดต่อไวรัสก่อโรคในปศุสัตว์ : กรณีศึกษาไวรัสพีอาร์อาร์เอสในสุกร
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-57-057
การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยต่อการแบ่งตัวของ highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus
Study of antiviral potential of Thai medicinal plant extracts against highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus replication
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-54-079
การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรบางชนิด
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2554) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
วท.59-043
การศึกษาสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมผมจากธรรมชาติ
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2559) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-58-036
การศึกษาสารสำคัญ Shikimic acid ในพืชสมุนไพรไทย
Study on Shikimic Acid in Thai medicinal Plants.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-59-023
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
The Study of Chemical Components, Product Development of Herbal Drink, Tea and Food Coloring from Caesalpinia sappan L.: Medicinal Plants Listed inthe National Essential Medicine
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
มจ.2-51-060
การสำรวจและการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชสมุนไพรในเขตจังหวัดแพร่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2551) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
OT-58-050T
การสำรวจสมุนไพรต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
สกว.-58-011.3
การเสริมศักยภาพกระบวนการผลิตสมุนไพรพื้นบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดแพร่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.3-57-010
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในชาสมุนไพรจากบัวหลวง
The Optimization of Drying Condition on Antioxidants Extraction of Herbal Tea from Nelumbo nucifera Gaertn.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-53-043
การออกแบบเครื่องกวนผสมน้ำยาเอนกประสงค์ผสมสมุนไพรเพื่อลดระยะเวลาการผสม
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายประพันธ์ จิโน วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2553) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-60-068
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
The possibility of developing traditional herb utilization by Maeyangtal sub-district community, Rongkwang, Phrae province.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นางสาวเกตุวดี ทองไหลโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยร่วม 5  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-53-062
ความหลากหลายของเชื้อราเอนโดไพท์จากพืชสมุนไพรบางชนิดในเขตล้านนาตะวันออกของประเทศไทย และการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.วีระพล พิลาบุตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2553) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
วช-58-008
ความหลากหลายของพืชอาหารและพืชสมุนไพรกับการใช้ปประโยชน์ของชุมชนบ้านปิตุคี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
dtam-55-001
โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2555) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-61-016
โครงสร้างสังคมพืชและความหลากหลายของพืชสมุนไพร ในป่าชุมชนบ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2561) 60 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 20 %
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 10 %
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 10 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ศศ.2560.006
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Factors influencing Medical Herb Usage of the People in Pra Najorn Si Ayutthaya Province.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย เศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 50 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อ.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยร่วม 20  %
อ.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยร่วม 15  %
อ.ผศิน มรุปัณฑ์ธรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยร่วม 15  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-61-092
ผลกระทบของการใช้โอโซนแก๊สในการลดปริมาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงในพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางยาและคุณค่าทางเศรษฐกิจ
Effect of Ozone fumigation to reduce pesticide residues in medicinal and economic Thai herbs
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-54-034
ผลของน้ำส้มควันไม้และพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีต่อเห็บสัตว์เลี้ยง
Effect of wood vinegar and some herbal plant on animal tick
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2554) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-60-015
ผลของน้ำหมักสมุนไพรปลาไหลเผือกต่อค่าสัมประสิทธ์การเจริญพันธุ์ปลาดุกเทศ
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายกฤษฎิ์ พลไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2560) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-61-096
ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญของกล้วยไม้สมุนไพรสกุลหวาย
Effect of organic fertilizer on growth of medicinal orchid “Dendrobium genus”
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น ผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2561) 70 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อภิรยา เทพสุคนธ์- ผู้วิจัยร่วม 30  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-61-004
ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการติดเชื้อ Nosemaspp.ในรังผึ้ง
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-58-002
ผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผึ้ง
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-60-061
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือนกรณีศึกษา ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ชม-54-001
ล้านนาHealth Hub : การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรในตำรับยาไทยภาคเหนือเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ดนุวัต เพ็งอ้นสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้วิจัยหลัก(2554) 100  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-43-068/44-025
ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบใหม่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ ศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2544) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-43-068
ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบใหม่
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ ศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2543) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-58-055
ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยไม้สมุนไพรในสภาพปลอดเชื้อ
Study on suitable media for propagation of Medicinal Orchids in vitro
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ผู้วิจัยหลัก(2558) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-55-055
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะที่ 2 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนบน
Biological-Based Economy, Phase II: Herbal Indigenous Knowledge Management for sufficiency economy in Upper Northern Thailand
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ สโรบล วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2555) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-47-014/48-022
สมุนไพรไทยทดแทนยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2548) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-47-014
สมุนไพรไทยทดแทนยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2547) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-47-014/48-022/49-015
สมุนไพรไทยทดแทนยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2549) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-55-005
สารสกัดสมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราน้ำสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Thai herb extracts to inhibit particular aquatic fungi in aquaculture.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2555) 80 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ดร. ฐิติพร หลาวประเสริฐสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น6ำจืด กรมประมง ผู้วิจัยร่วม 20  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-55-005/56-006
สารสกัดสมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราน้ำสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Thai herb extracts to inhibit particular aquatic fungi in aquaculture.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2556) 80 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กรมประมง ผู้วิจัยร่วม 20  %
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-56-023.4/57-036.4
สารสกัดสมุนไพรไทยเร่งการเจริญพันธุ์ในปลานิล
Thai herb extracts inducing maturation in Nile tilapia.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายประเสริฐ ประสงค์ผล เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2557) 10 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม 60 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม 30 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-56-023.4
สารสกัดสมุนไพรไทยเร่งการเจริญพันธุ์ในปลานิล
Thai herb extracts inducing maturation in Nile tilapia.
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
นายประเสริฐ ประสงค์ผล เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2556) 10 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม 45 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม 45 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-50-048
สารสกัดอย่างหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อรา
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ ผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2550) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.1-61-107
อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2561) 60 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 10 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม 10 %
อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม 10 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม 10 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
มจ.2-52-019
แอนโดไฟติกแอคติโนมัยซิสจากพืชสมุนไพรไทย
-
รายชื่อนักวิจัย(บุคลากรภายใน)
 รายชื่อผู้วิจัยหน่วยงานสถานะสัดส่วน
อาจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2552) 100 %
รายชื่อนักวิจัย(บุคคลภายนอก)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290