แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
งานวิจัย
งานวิจัยแยกตามประเภทงานวิจัย
เริ่ม : ถึง :
Chart.
รายการงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานแยกตามประเภทงานวิจัย
ศิลปศาสตร์ 16  เรื่อง
N/A  16 เรื่อง
พัฒนาการท่องเที่ยว 4  เรื่อง
N/A  4 เรื่อง
วิทยาศาสตร์ 3  เรื่อง
N/A  2 เรื่อง
การวิจัยประยุกต์  1 เรื่อง
เศรษฐศาสตร์ 2  เรื่อง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2  เรื่อง
N/A  2 เรื่อง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1  เรื่อง
N/A  1 เรื่อง
หมายเหตุ : ผลรวมจำนวนงานวิจัยที่จำแนกตามหน่วยงาน อาจมีจำนวนมากกว่าผลรวมในกราฟสรุปผลจำนวนงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยบางงานมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำงานวิจัยมากกว่า 1 หน่วยงาน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290