แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานประกันคุณภาพ
เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล
รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
งานวิจัย สาขาที่ทำงานวิจัย ผู้ทำงานวิจัย (%) งบประมาณ จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง
จำนวนเงินแยกตามสาขาวิชา แหล่งเงินสนับสนุน อาจารย์ประจำ นักวิจัยประจำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  1433310บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  28710060บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  22003400บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  7889970บาท
ทุนส่วนตัว  250000บาท
58.5 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
EECO-56-002 : การวิจัยการใช้ FGD ยิบซัมในการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(35)
อาจารย์ จักรพงษ์  ไชยวงศ์(25)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร(14)
7590300
2556  : 7590300 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- บริษัทเอกชน )
   
EGCO-56-002 : การวิจัยการใช้ FGD ยิบซัมในการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(100)
7590300
2556  : 7590300 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- บริษัทเอกชน )
   
OT-56-009 : สื่อที่มีอิทธิพลและกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. นคเรศ  รังควัต(25)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนพัฒน์  พูนน้อย(25)
รศ. ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(25)
100000
2556  : 100000 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-56-010 : การจัดการสวนส้มสายน้ำผึ้งของเกษตรกรในลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รศ. ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(40)
รองศาสตราจารย์ ดร. นคเรศ  รังควัต(30)
20000
2556  : 20000 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-56-011 : การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รศ. ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(25)
50000
2556  : 50000 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-56-012 : สื่อและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รศ. ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(40)
รองศาสตราจารย์ ดร. นคเรศ  รังควัต(30)
50000
2556  : 50000 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-56-013 : การส่งเสริมการปลุกข้าวเหนียวอินทรีย์ของเกษตรกร หมูบ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รศ. ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(50)
30000
2556  : 30000 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
ชัยพัฒนา-56-001 : ศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรในป่าส่วนพระองค์วังรี จังหวัดนครนายก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(90)
อาจารย์ จักรพงษ์  ไชยวงศ์(5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร(5)
760000
2556  : 760000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
ชัยพัฒนา-56-002 : ศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปลดปล่อยธาตุอาหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(100)
1192800
2556  : 1192800 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
ธกส-56-001 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ สุภักตร์  ปัญญา(100)
328000
2556  : 328000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- รัฐวิสาหกิจ )
   
มจ.1-55-006.1/56-003.1 : การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา  วิชรัตน์(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช  เจริญกิจ(20)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงทอง  พงษ์เจริญกิต(20)
นาง นงนุช  กุศล(15)
912300
2556  : 912300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-006.2/56-003.2 : อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต การทนต่อโรค และคามแห้งแล้งของลำไยพันธุ์ดอ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร  บุญปลอด(80)
อาจารย์ ดร. เสกสันต์  อุสสหตานนท์(20)
168300
2556  : 168300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-006/56-003 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช  เจริญกิจ(100)
1356060
2556  : 1356060 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027.1/56-019.1 : การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นไทย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ  ตันโช(20)
น.ส. สุลีรัก  อารักษณ์ธรรม(20)
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(20)
434530
2556  : 434530 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027.2/56-019.2 : กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ  ตันโช(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา  อ่ำทอง(40)
น.ส. สุชาดา  สุภาศรี(10)
น.ส. วราภรณ์  ภูมิ์พิพัฒน์(10)
582970
2556  : 582970 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027.3/56-019.3 : การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา  อ่ำทอง(20)
332500
2556  : 332500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027.4/56-019.4 : อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา  อ่ำทอง(20)
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(20)
304000
2556  : 304000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027/56-019 : ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทย ที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ต่อระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ  ตันโช(100)
1958000
2556  : 1958000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-004 : การคุกคามป่าชุมชนจากมนุษย์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล  ศักดิ์คะทัศน์(70)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย  กังวล(30)
233310
2556  : 233310 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-046 : การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รศ. ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(100)
800000
2556  : 800000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-046.1 : คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รศ. ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(50)
อาจารย์ ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์  ตรีรัตน์(25)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล  ลีรัตนากร(25)
200000
2556  : 200000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-060 : วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมพืช โดยใช้สภาพอากาศ บนดอยอินทนนท์ แทนการควบคุมอุณหภูมิ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ศุภิสรา  สิงหบำรุง(70)
อาจารย์ ดร. พิภัทร  เจียมพิริยะกุล(10)
150000
2556  : 150000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-062 : การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นาง นงลักษณ์  ปูระณะพงษ์(50)
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(50)
138000
2556  : 138000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-070 : โครงการนำร่องการผลิตสตรเบอรีเกษตรอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(100)
100000
2556  : 100000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-071 : ศึกษาเปรียบเทียบผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วาสนา  วิรุญรัตน์(30)
อาจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(30)
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(30)
นาง นงลักษณ์  ปูระณะพงษ์(10)
220000
2556  : 220000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
วช.-56-002 : การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี(100)
1360000
2556  : 1360000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
สวทช.-56-001 : ความหลากหลายทางชนิดและการใช้ประโยชน์เพลี้ยไฟตัวห้ำเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ศมาพร  แสงยศ(100)
1000000
2556  : 1000000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
สวทช.-56-002 : การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวานโดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ประวิตร  พุทธานนท์(100)
1182000
2556  : 1182000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
สวพ-56-003 : จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงและการจัดทำแผนที่การใช้ปนะโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(30)
อาจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(50)
อาจารย์ ดร. วาสนา  วิรุญรัตน์(20)
1000000
2556  : 1000000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
คณะบริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  6211330บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  324000บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  5483230บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  1052100บาท
ทุนส่วนตัว  0บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
OT-56-030 : The Relationship between Accounting Professional and Success in Accounting Job มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อัชญา  ไพคำนาม(100)
0
2556  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-56-031 : The Cost of value Added and Non-value Added Activities:Maejo University' Thrift and Credit Cooperative Ltd., มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล(50)
0
2556  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-56-032 : The Number of Regimes in Aggregate and Individual Times Series in Markov Switching Model:A Static Model Study มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(100)
0
2556  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-56-033 : การเปรียบเทียบแบบจำลองการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(50)
0
2556  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-56-034 : การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยแบบจำลอง 3 ปัจจัย:กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมย่อยบรรจุภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(50)
นาย ธีรวัฒน์  สุนสิน(50)
0
2556  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
กตส-56-001 : พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ(War Room) มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ(100)
2500000
2556  : 2500000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
มจ.1-55-027.5/56-019.5 : ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพืชผักเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักไส้เดือน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(40)
อาจารย์ พัชรินทร์  สุภาพันธ์(30)
304000
2556  : 304000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.2-56-048 : Application of Challenge-Based Learning in International Business Course. มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. มาณวิน  สงเคราะห์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-049 : การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนโดยใช้แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียนในวิชา กต 200 กลยุทธ์การตลาดภาคเรียนที่ 2/2555 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-050 : การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ วินัย  บังคมเนตร(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-051 : รูปแบบการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันของการทำงานกลุ่ม ในรายวิชา สธ 306 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ สัญฌา  พันธุ์แพง(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-052 : การแก้ปัญหานักศึกษาตกค้างวิชา บช 411 การบัญชีชั้นสูง 2 ด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลลดา  เลิฟ(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-053 : การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง งบกระแสเงินสด ในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชั้นที่ 2 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยา  ไชยวงศ์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-054 : ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา สธ 311 การวิเคราะห์และออกแบบทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ สัญฌา  พันธุ์แพง(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-055 : การกระตุ้นการสร้างนิสัยรับผิดชอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม วิชา สธ 211 ระบบสื่อประสมสำหรับธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ วินัย  บังคมเนตร(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-056 : วิเคราะห์ความสามารถในการแก้โจทย์กรณีศึกษาโดยใช้เทคนิค KWDL ใน วิชา กต 200 กลยุทธ์การตลาด มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-057 : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสื่อสารแบบ face to face และแบบ online ในวิชา กจ 304 สถิติธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  ใบไม้(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-058 : การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในวิชา กจ 306 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน นักศึกษาสาขาการจัดการชั้นปีที่ 4 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-059 : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา กง 201 การเงินธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ สมหมาย  วังอนุสรณ์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-060 : การฝึกกระบวนการคิดของนักศึกษาด้วยการตั้งโจทย์จากนักศึกษาเองในรายวิชา บช311 การบัญชีบริหาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อัชญา  ไพคำนาม(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-061 : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในรายวิชา บช161 การบัญชีการเงิน โดยใช้ Exam Online มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อรทัย  ดุษฎีดำเกิง(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-113 : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ด้านต้นทุนโลจิสติกส์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กรณีศึกษาบริษัทเดอร์สุขขะเฮาส์(ไทยแลนด์)จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยา  ไชยวงศ์(100)
50000
2556  : 50000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-113.1 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาบริษัทเดอร์สุขขะเฮาส์(ไทยแลนด์)จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยา  ไชยวงศ์(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-113.2 : การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาบริษัทเดอร์สุขขะเฮาส์(ไทยแลนด์)จำกัด อำเภอเมือง จังหวัด มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุส  หยู่เย็น(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114 : การสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา  เตชเถกิง(100)
116000
2556  : 116000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.1 : ความคุ้มค่าของการสื่อสารทางการตลาดของผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.2 : ความคุ้มค่าและผลการดำเนินงานผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อรทัย  ดุษฎีดำเกิง(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.3 : การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกอบการแก่ผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา  เตชเถกิง(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.4 : การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแก่ผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.5 : แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-115 : ศักยภาพสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ พัชรินทร์  สารมาท(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-116 : การศึกษาต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวงสำหรับปี 2551-2554 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อรทัย  ดุษฎีดำเกิง(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-117 : การบริหารต้นทุนโดยการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลลดา  เลิฟ(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-118 : การผลักดันผู้ประกอบการผู้หญิงในธุรกิจผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา  เตชเถกิง(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-119 : ทัศนคติเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปผักและผลไม้ จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-120 : ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินเยน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-121 : องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทกับค่าตอบแทนผู้บริการหลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อรุณี  ยศบุตร(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-122 : การรับรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อคุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์(50)
อาจารย์ วินัย  บังคมเนตร(50)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-123 : Tourists Perception toword Price and Quality of Handicraft Products in Chiang Mai,Thailand มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. มาณวิน  สงเคราะห์(100)
100
2556  : 100 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-124 : รูปแบบการบริหารงานพัสดุด้านการจัดจำหน่ายครุภัณฑ์สำหรับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
นาง ภาวิณี  พู่พัฒนศิลป์(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-125 : แนวทางพัฒนางานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น.ส. วีรนันท์  พาวดี(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-126 : ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Project) มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
นาง นพนิตย์  วงศ์สุ(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )