ค่านิยมหลัก (Core Value) :        M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ    ,   A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น    ,   E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ   ,   J (Justification) = เชิดชูความยุติธรรม    ,   O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานประกันคุณภาพ
เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล
รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
งานวิจัย สาขาที่ทำงานวิจัย ผู้ทำงานวิจัย (%) งบประมาณ จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง
จำนวนเงินแยกตามสาขาวิชา แหล่งเงินสนับสนุน อาจารย์ประจำ นักวิจัยประจำ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  15010627บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  7401716บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  7608911บาท
19.50 0.00
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: 769775.7436 บาท  
มจ.1-56-023 : ระบบการผลิตสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ  หวังชัย(100)
1965980
2556  : 1965980 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-023.1 : ผลของการใช้ prebiotic probiotic และ synbiotic ในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิลแดง (ทับทิม) เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์(80)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ  หวังชัย(20)
250030
2556  : 250030 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-023.2 : การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์แม่โจ้ กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงกล  พรมยะ(80)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์  จิตมนัส(20)
209000
2556  : 209000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-023.3 : การเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเลี้ยงร่วมกับปลาและพรรณไม้น้ำบางชนิด วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. บัญชา  ทองมี(100)
250000
2556  : 250000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-023.4 : สารสกัดสมุนไพรไทยเร่งการเจริญพันธุ์ในปลานิล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นาย ประเสริฐ  ประสงค์ผล(10)
อาจารย์ ดร. จิราพร  โรจน์ทินกร(45)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงกล  พรมยะ(45)
256000
2556  : 256000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-023.5 : การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและเป็นอาหารปลอดภัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุดาพร  ตงศิริ(80)
อาจารย์ ดร. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล(20)
247340
2556  : 247340 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-023.6 : ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (geosmin และ MIB) ในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา โดยใช้ปลานิลและถ่านไม้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ  หวังชัย(70)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์(20)
253000
2556  : 253000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-023.7 : การใช้ระบบชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุก [Clarias gariepinus (Linnaeus, 1758)] เพื่ออาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ  มนเทียรอาสน์(80)
อาจารย์ ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม(10)
อาจารย์ พิมพร  มนเทียรอาสน์(10)
249810
2556  : 249810 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-057 : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์  จิตมนัส(100)
1999531
2556  : 1999531 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-057.1 : ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน(55)
อาจารย์ ดร. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล(30)
219000
2556  : 219000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.1-56-057.2 : การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล(50)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน(30)
219000
2556  : 219000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-057.3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์(55)
อาจารย์ ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์(15)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน(15)
อาจารย์ ดร. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล(15)
249590
2556  : 249590 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-057.4 : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล(80)
อาจารย์ ดร. จอมสุดา  ดวงวงษา(20)
221210
2556  : 221210 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-057.5 : ศักยภาพการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nostoc และ Nostochopsis เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมในปลาสวยงาม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. อุดมลักษณ์  สมพงษ์(80)
231000
2556  : 231000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-057.6 : การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิด วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. กระสินธุ์  หังสพฤกษ์(70)
นาย สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย(30)
243120
2556  : 243120 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-057.7 : การเลี้ยงปลาหมอเพศเดี่ยวเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. จอมสุดา  ดวงวงษา(80)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน(20)
233000
2556  : 233000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-057.8 : การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหงือกในปลานิล (Flavobacterium columnarae) เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรค วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์  จิตมนัส(80)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล(20)
212300
2556  : 212300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-065 : แนวทางการเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. นิสรา  กิจเจริญ(60)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน(30)
อาจารย์ ดร. สุดาพร  ตงศิริ(10)
100000
2556  : 100000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
วช.-56-004 : การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมเพื่อการเพิ่ทผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่ทศักยภาพในการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล(100)
4200000
2556  : 4200000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
สกว.-50-002 : การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อช่วยในการบ่งชี้ชนิดปลาปักเป้าทะเลที่แพร่กระจายในน่านน้ำไทย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์  สุวรรณรักษ์(100)
701716
2556  : 701716 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
สวทช.-56-003 : ความมั่นดงด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแก่ชาวเขาและการอนุรักษ์ปลาไทยพื้นเมืองระยะที่สองในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์  สุวรรณรักษ์(100)
2500000
2556  : 2500000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  1098100บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  304000บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  1402100บาท
40.00 0.00
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: 27452.5000 บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: 7600.0000 บาท  
มจ.1-55-027.5/56-019.5 : ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพืชผักเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักไส้เดือน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(40)
อาจารย์ พัชรินทร์  สุภาพันธ์(30)
304000
2556  : 304000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-054 : รูปแบบการบริโภคสีเขียว ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อายุส  หยู่เย็น(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล  ลีรัตนากร(50)
350000
2556  : 350000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-048 : Application of Challenge-Based Learning in International Business Course. มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. มาณวิน  สงเคราะห์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-049 : การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนโดยใช้แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียนในวิชา กต 200 กลยุทธ์การตลาดภาคเรียนที่ 2/2555 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-050 : การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ วินัย  บังคมเนตร(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-051 : รูปแบบการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันของการทำงานกลุ่ม ในรายวิชา สธ 306 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ สัญฌา  พันธุ์แพง(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-052 : การแก้ปัญหานักศึกษาตกค้างวิชา บช 411 การบัญชีชั้นสูง 2 ด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลลดา  เลิฟ(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-053 : การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง งบกระแสเงินสด ในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชั้นที่ 2 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยา  ไชยวงศ์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-054 : ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา สธ 311 การวิเคราะห์และออกแบบทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ สัญฌา  พันธุ์แพง(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-055 : การกระตุ้นการสร้างนิสัยรับผิดชอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม วิชา สธ 211 ระบบสื่อประสมสำหรับธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ วินัย  บังคมเนตร(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-056 : วิเคราะห์ความสามารถในการแก้โจทย์กรณีศึกษาโดยใช้เทคนิค KWDL ใน วิชา กต 200 กลยุทธ์การตลาด มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-057 : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสื่อสารแบบ face to face และแบบ online ในวิชา กจ 304 สถิติธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  ใบไม้(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-058 : การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในวิชา กจ 306 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน นักศึกษาสาขาการจัดการชั้นปีที่ 4 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-059 : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา กง 201 การเงินธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ สมหมาย  วังอนุสรณ์(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-060 : การฝึกกระบวนการคิดของนักศึกษาด้วยการตั้งโจทย์จากนักศึกษาเองในรายวิชา บช311 การบัญชีบริหาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อัชญา  ไพคำนาม(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-061 : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในรายวิชา บช161 การบัญชีการเงิน โดยใช้ Exam Online มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อรทัย  ดุษฎีดำเกิง(100)
5000
2556  : 5000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-113 : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ด้านต้นทุนโลจิสติกส์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กรณีศึกษาบริษัทเดอร์สุขขะเฮาส์(ไทยแลนด์)จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยา  ไชยวงศ์(100)
50000
2556  : 50000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-113.1 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาบริษัทเดอร์สุขขะเฮาส์(ไทยแลนด์)จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลยา  ไชยวงศ์(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-113.2 : การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาบริษัทเดอร์สุขขะเฮาส์(ไทยแลนด์)จำกัด อำเภอเมือง จังหวัด มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อายุส  หยู่เย็น(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114 : การสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา  เตชเถกิง(100)
116000
2556  : 116000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.1 : ความคุ้มค่าของการสื่อสารทางการตลาดของผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.2 : ความคุ้มค่าและผลการดำเนินงานผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อรทัย  ดุษฎีดำเกิง(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.3 : การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกอบการแก่ผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา  เตชเถกิง(100)
25000
2556  : 25000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.4 : การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแก่ผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-114.5 : แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-115 : ศักยภาพสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ พัชรินทร์  สารมาท(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-116 : การศึกษาต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวงสำหรับปี 2551-2554 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อรทัย  ดุษฎีดำเกิง(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-117 : การบริหารต้นทุนโดยการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลลดา  เลิฟ(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-118 : การผลักดันผู้ประกอบการผู้หญิงในธุรกิจผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา  เตชเถกิง(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-119 : ทัศนคติเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปผักและผลไม้ จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-120 : ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินเยน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-121 : องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทกับค่าตอบแทนผู้บริการหลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อรุณี  ยศบุตร(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-122 : การรับรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อคุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์(50)
อาจารย์ วินัย  บังคมเนตร(50)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-123 : Tourists Perception toword Price and Quality of Handicraft Products in Chiang Mai,Thailand มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. มาณวิน  สงเคราะห์(100)
100
2556  : 100 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-124 : รูปแบบการบริหารงานพัสดุด้านการจัดจำหน่ายครุภัณฑ์สำหรับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น.ส. ภาวิณี  แสงพิงค์(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-125 : แนวทางพัฒนางานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น.ส. วีรนันท์  พาวดี(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-126 : ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Project) มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
นาง นพนิตย์  วงศ์สุ(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-127 : รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น.ส. กะรัต  เทพศิริ(100)
20500
2556  : 20500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-128 : การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น.ส. สิริกร  บุญฟู(50)
นาง อาบทิพย์  กาญจนวงศ์(50)
20000
2556  : 20000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-129 : การจัดการด้านบัญชีของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบการ Otop ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อรทัย  ดุษฎีดำเกิง(100)
20000
2556  : 20000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-130 : แนวทางการพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ วัลภา  ลิ่มสกุล(50)
40000
2556  : 40000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-56-131 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาเว็บไซด์คณะบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อุกฤษณ์  มารังค์(50)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์(50)
20000
2556  : 20000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
ผลิตกรรมการเกษตร
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  1233310บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  18887760บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  12231100บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  7889970บาท
60.50 0.00
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: 20385.2893 บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: 312194.3802 บาท  
EECO-56-002 : การวิจัยการใช้ FGD ยิบซัมในการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(35)
อาจารย์ จักรพงษ์  ไชยวงศ์(25)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร(14)
7590300
2556  : 7590300 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- บริษัทเอกชน )
   
ชัยพัฒนา-56-001 : ศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรในป่าส่วนพระองค์วังรี จังหวัดนครนายก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(90)
อาจารย์ จักรพงษ์  ไชยวงศ์(5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร(5)
760000
2556  : 760000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
ชัยพัฒนา-56-002 : ศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปลดปล่อยธาตุอาหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(100)
1192800
2556  : 1192800 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
ธกส-56-001 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ สุภักตร์  ปัญญา(100)
328000
2556  : 328000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- รัฐวิสาหกิจ )
   
มจ.1-55-006.1/56-003.1 : การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา  วิชรัตน์(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช  เจริญกิจ(20)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงทอง  พงษ์เจริญกิต(20)
นาง นงนุช  กุศล(15)
912300
2556  : 912300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-006.2/56-003.2 : อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต การทนต่อโรค และคามแห้งแล้งของลำไยพันธุ์ดอ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร  บุญปลอด(80)
อาจารย์ ดร. เสกสันต์  อุสสหตานนท์(20)
168300
2556  : 168300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-006/56-003 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช  เจริญกิจ(100)
1356060
2556  : 1356060 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027.1/56-019.1 : การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นไทย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ  ตันโช(20)
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(20)
น.ส. สุลีรัก  อารักษณ์ธรรม(20)
434530
2556  : 434530 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027.2/56-019.2 : กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ  ตันโช(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา  อ่ำทอง(40)
น.ส. สุชาดา  กาณบูรณ์(10)
น.ส. วราภรณ์  ภูมิ์พิพัฒน์(10)
582970
2556  : 582970 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027.3/56-019.3 : การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา  อ่ำทอง(20)
332500
2556  : 332500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027.4/56-019.4 : อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา  อ่ำทอง(20)
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(20)
304000
2556  : 304000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-55-027/56-019 : ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทย ที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ต่อระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ  ตันโช(100)
1958000
2556  : 1958000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-004 : การคุกคามป่าชุมชนจากมนุษย์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล  ศักดิ์คะทัศน์(70)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย  กังวล(30)
233310
2556  : 233310 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-046 : การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(100)
800000
2556  : 800000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-046.1 : คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์  พวงงามชื่น(50)
อาจารย์ ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์  ตรีรัตน์(25)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล  ลีรัตนากร(25)
200000
2556  : 200000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-060 : วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมพืช โดยใช้สภาพอากาศ บนดอยอินทนนท์ แทนการควบคุมอุณหภูมิ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ศุภิสรา  สิงหบำรุง(70)
อาจารย์ ดร. พิภัทร  เจียมพิริยะกุล(10)
150000
2556  : 150000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-062 : การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นาง นงลักษณ์  ปูระณะพงษ์(50)
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(50)
138000
2556  : 138000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-070 : โครงการนำร่องการผลิตสตรเบอรีเกษตรอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(100)
100000
2556  : 100000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-56-071 : ศึกษาเปรียบเทียบผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วาสนา  วิรุญรัตน์(30)
อาจารย์ ดร. วีณา  นิลวงศ์(30)
อาจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(30)
นาง นงลักษณ์  ปูระณะพงษ์(10)
220000
2556  : 220000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
วช.-56-002 : การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี(100)
1360000
2556  : 1360000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
สวพ-56-003 : จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงและการจัดทำแผนที่การใช้ปนะโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์  อินทสาร(30)
อาจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(50)
อาจารย์ ดร. วาสนา  วิรุญรัตน์(20)
1000000
2556  : 1000000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานภาครัฐ )
   
พัฒนาการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  3630790บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  3630790บาท
18.00 0.00