แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ เริ่ม :  ถึง :
รายการโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด
รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
สำนักงานอธิการบดี จำนวนโครงการ 6  โครงการ
13104 โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองปี 5 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
12889 โครงการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา และทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก+รอบมหกรรม)
ดร. ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
นาย พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
นางสาว อนงค์ ไชยแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
12551 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถ่ีแม่โจ้
นาง สมพร แรกชำนาญ
น.ส. ศรีวรรณ บุญเรือง
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
12498 โครงการบริหารจัดการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
นาง ปราณี พันธุ์วุฒิ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,369,400.00  บาท
12624 โครงการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 1,500,000.00  บาท
ผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 18  โครงการ
12957 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตสตรอว์เบอรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
12999 โครงการฐานเรียนรู้การผลิดเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11832 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
น.ส. ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
11850 โครงการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
11848 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11849 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 327,300.00  บาท
12014 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12015 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11239 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสตรอเบอรี่และการผลิตผักปลอดภัยในระบบโรงเรือนและระะบบปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,860,100.00  บาท
11236 โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดเปียกและชนิดแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 18,879,700.00  บาท
11237 โครงการต้นแบบโรงเรือนผลิตพืชในระบบ Smart Organic Faming ต้นทุนต่ำ
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 23,781,300.00  บาท
11238 โครงการยกระดับการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนด้วยระบบเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farm)
อาจารย์ ภรนาลินท์ สิงหบำรุง
งบประมาณแผ่นดิน  : 8,471,300.00  บาท
11240 โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (2 อำเภอ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,342,300.00  บาท
11270 โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 12,000,000.00  บาท
11518 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 797,300.00  บาท
12
บริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 23  โครงการ
12905 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
13126 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000,000.00  บาท
12902 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 36,710.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 140,000.00  บาท
12903 การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 85,000.00  บาท
12900 การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 62,100.00  บาท
12901 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 84,000.00  บาท
12904 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 214,000.00  บาท
12894 เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
12735 ลงทุนให้ดี เศรษฐีวันหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000.00  บาท
12567 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 16
อาจารย์ พัทธ์ยศ เดชศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 157,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 38,000.00  บาท
11575 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
12653 อบรมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,100.00  บาท
12512 การเสริมสร้างเครือข่ายชาวนาแบบมีส่วนร่วม สู่ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11572 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
12166 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
12
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 29  โครงการ
13069 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13072 โครงการแปลงสาธิตเกษตรแบบธรรมชาติ(ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 500,000.00  บาท
12704 โครงการพัฒนาเกษตรล้านนา(เกษตรทฤษฎีใหม่) 35 ไร่
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,000,000.00  บาท
11642 โครงการงานบริการวิชาการเกษตรอินทรีย์ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 833,100.00  บาท
12283 โครงการพัฒนาระบบการผลิตลิ้นจี่ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 170,600.00  บาท
11713 โครงการรวบรวม อนุรักษ์และปลูกคัดเลือกไม้ผลพันธุ์ดีสุ่ชุมชน (ลำไย มะม่วง น้อยหน่า)
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11636 โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผลิตไม้ผลพันธุ์ดีแบบผสมผสาน
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
11639 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางด้านการเกษตร
นาง ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาย ณัฐวุฒิ เครือฟู
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
11640 โครงการแม่โจ้แฟร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
11633 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
น.ส. วารี ระหงษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
11645 โครงการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 235,000.00  บาท
11606 โครงการผลิตต้นกล้าพืชพันธฺุ์ดีเพื่อให้บริการ
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาง เดือนสว่าง ดวงบาล
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
นาง พินธรา สำราญสกุล
นาง สายบัว เต๋จ๊ะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11638 โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดีบริการให้แก่เกษตรกร
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11643 โครงการพัฒนาวารสารแม่โจ้ปริทัศน์
น.ส. วารี ระหงษ์
น.ส. อัมภา สันทราย
งบประมาณเงินรายได้  : 1,642,640.00  บาท
11644 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
12
วิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
11990 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 330,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 493,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 350,000.00  บาท
11298 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิดภัณฑ์ชุมชน
น.ส. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11301 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษอัตโนมัติ
อาจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11297 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
น.ส. พิชณิชา นิปุณะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
11299 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 65,000.00  บาท
11300 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรังสี การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยทางรังสี
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 22  โครงการ
13378 ฝึกอบรม "สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
12464 บริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11898 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11893 ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11890 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างประกอบและการใช้งานอุปกรณ์ระบบหลอดไฟ LED และระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11892 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11897 การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11891 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11896 การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11899 ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการเกษตรสำหรับเกษตรกร
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11894 ผลิตถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11895 การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
11900 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำสมุนไพรที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
อาจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11422 การพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 7,422,500.00  บาท
11423 การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) ราคาประหยัด
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,860,100.00  บาท
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 22  โครงการ
13264 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13310 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13260 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13267 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13280 โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรให้แก่เกษตรในจังหวัดแพร่
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13281 โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
งบประมาณเงินรายได้  : 189,000.00  บาท
12736 โครงการ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์"
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 10,101.00  บาท
12632 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน Green Organic Eco และโครงการพระราชดำริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 777,000.00  บาท
12519 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลักษณะเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 20,010.00  บาท
12431 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
12442 โครงการฐานเรียนรู้การเจือจางน้ำเชื้อสุกร
นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
12387 โครงการศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 141,000.00  บาท
12306 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 58,000.00  บาท
12034 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงอินทรีย์อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12036 โครงการการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 27  โครงการ
12692 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเที่ยว
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 8,000.00  บาท
12562 โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะอาชีพเยาวชนไทยปลอดภัยยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 60,000.00  บาท
11459 โครงการการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11460 โครงการการสำรวจและจัดสร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11462 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ำน้อยในพื้นที่ภาคใต้
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11464 โครงการการศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื้นที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารสำคัญโดยการจัดกลุ่มพันธุกรรม
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 75,000.00  บาท
11468 โครงการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11470 โครงการการขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 75,000.00  บาท
11471 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกลำพัน
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
11472 โครงการเพาะขยายพันธุ์ผักพูม
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
11473 โครงการศูนย์เรียนรู้ชันโรง
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11476 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 45,000.00  บาท
11481 โครงการการศึกษาและพัฒนาขนุนพันธุ์ละแมเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 35,000.00  บาท
11483 โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตำรวจชายแดนสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 37,500.00  บาท
11599 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเข้าสู่มาตรฐาน RSPO
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,965,000.00  บาท
12
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
12512 การเสริมสร้างเครือข่ายชาวนาแบบมีส่วนร่วม สู่ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11675 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,080,000.00  บาท
11226 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐาน พื้นที่อำเภอสันทราย
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 11,361,300.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 2  โครงการ
12709 โครงการการบรรยายพิเศษการจัดทำแม่โจ้โพลล์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
12224 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2018
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
สำนักหอสมุด จำนวนโครงการ 2  โครงการ
12811 โครงการนิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต แม่โจ้ 85 ปี
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
น.ส. นภัสกร โชติธนานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
12783 โครงการอ่านไปไม่สิ้นสุด (Give & Read)
น.ส. ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ
น.ส. ลัญฉ์พิชา พิมพา
งบประมาณเงินรายได้  : 1,200.00  บาท
พัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 10  โครงการ
12636 โครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่เส้นทางนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณเงินรายได้  : 2,400,000.00  บาท
12665 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็ปไซต์) ภาษาอังกฤษ
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
12671 โครงการปรับปรุงระบบ One Stop Service การให้บริการด้านการต่างประเทศ (กายภาพ)
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11867 โครงการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากแตงกวาโดยเทคนิคการออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Food Design)
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 357,200.00  บาท
11499 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคลากรภูฎาน
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,920,000.00  บาท
11484 โครงการสร้างต้นแบบผู้นำนักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Young Smart Discipline)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,030,300.00  บาท
11489 โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
11641 โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 31,465,200.00  บาท
11767 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,646,100.00  บาท
12098 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เยาวชนนำเที่ยวไทย หัวใจเกษตรอินทรีย์ Junior Guild Organic land"
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
ศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
12690 โครงการอบรมเทคนิคการเป็น MC มืออาชีพ
อาจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 18,000.00  บาท
12663 โครงการบริการวิชาการภาษาอังกฤษสู่ชุมชนพวกแต้ม
อาจารย์ วัชรียา บำรุงคีรี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
12503 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ ขัติยะ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
12604 โครงการภาษาอังกฤษสู่การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
12520 โครงการฝึกอบรมล้านนาศิลปาชีพ
อาจารย์ ลักขณา ชาปู่
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
12490 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัย: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเกษตรกรตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12280 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัยและการเรียนการสอน: การสูงวัยเชิงบวกและการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12276 โครงการรณรงค์หยุดเผาเพื่อลมหายใจสีเขียว
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11978 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านรายวิชาในหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
อาจารย์ เวลิกา มามูล
อาจารย์ อุดมศักดิ์ ศิริทะ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11902 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
งบประมาณเงินรายได้  : 39,970.00  บาท
11903 โครงการภาษาและวัฒนธรรม
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
อาจารย์ อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11734 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้(ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,100.00  บาท
เศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 13  โครงการ
12939 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
12940 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
นาย วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
12938 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2562
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
12709 โครงการการบรรยายพิเศษการจัดทำแม่โจ้โพลล์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
11856 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2561
นาย อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11857 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์
นาย อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
12225 โครงการสำรวจความคิดเห็นของชาวเชียงใหม่ต่อการติดตั้งจอโฆษณาด้านหลังรถตุ๊กตุ๊กและสามล้อถีบในจังหวัดเชียงใหม่
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 80,000.00  บาท
12224 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2018
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
12134 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 70,500.00  บาท
11254 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11272 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
11512 โครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,312,000.00  บาท
12043 โครงการการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนโครงการ 5  โครงการ
12113 โครงการพัฒนางานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
12112 โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
12006 โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน
นาย ครรชิต ชมภูพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12007 โครงการฐานการเรียนการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
อาจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12110 โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
นาย กิตติพงษ์ ทิพยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 18  โครงการ
13382 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13383 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13396 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : การผลิตปลาตะเพียนปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12246 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชนชุมชนป่าไผ่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อการนำใช้และเป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12272 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
12202 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
12164 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมุนไพรไทยและสารสกัดสมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์น้ำปลอดภัยในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12123 โครงการการลงพื้นที่และฝึกอบรม เรื่อง การจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
12125 ฐานเรียนรู้ปลาบึกลูกผสมบึกสยามแม่โจ้และอาหารปลอดภัยสู่อินทรีย์ต้นแบบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12079 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจแบบปิดให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12080 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12081 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์และ GAP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
12082 ฐานเรียนรู้สาหร่าย และแพลงก์ตอน: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำในระบบปิด เพื่อนำไปผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ สมพงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12211 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
11311 โครงการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม (Education for life project)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,820,000.00  บาท
12
สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 4  โครงการ
11685 โครงการ Digital Learning
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
น.ส. ณัฎทญา ภิรอด
นาย สมพร เกตุตะคุ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,100.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
11683 โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อชุมชน “รายการชีวิตและแผ่นดิน”
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
น.ส. เปรมจิตร เทพานนท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11684 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้”
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
นาง ยุคนธร ชำนาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11260 โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร. อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 8  โครงการ
13257 โครงการเสวนาวิชาการ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” (62-3.2.5)-85ปี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
13258 โครงการ Landscape Workshop in “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis “ (62-3.2.6)-85ปี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
13256 โครงการฝึกอบรม Sustainable Forest and Watershed Management แก่บุคลากร ราชอาณาจักรภูฏาน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (62-3.2.3)-ภูฏาน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
งบประมาณเงินรายได้  : 183,200.00  บาท
13397 โครงการฝึกอบรม Landscape gardening แก่บุคลากร ราชอาณาจักรภูฏาน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (62-3.2.4)-ภูฏาน
อาจารย์ สุระพงษ์ เตชะ
งบประมาณเงินรายได้  : 134,400.00  บาท
12891 โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิชาชีพเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทักษะนักศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม (62-3.2.1)
อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
12723 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง (61-3.2.3)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 7,500.00  บาท
12040 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (61-3.2.1)
อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 22,500.00  บาท
11700 โครงการศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ (61-3.2.2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 117,500.00  บาท
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน จำนวนโครงการ 6  โครงการ
12781 โครงการโรงเรียนกสิกรรมนำสมัย (Smart Agriculture School (SAS))
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,229,600.00  บาท
12621 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Blockchain (MJU Blockchain)
นาง นรมน โลไทยสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณเงินรายได้  : 532,650.00  บาท
12693 โครงการ Well-Being @ Chumporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 554,250.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 3,917,200.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 500,000.00  บาท
12558 โครงการ แม่โจ้ฟาร์มอัจฉริยะ (MJU Smart Farming) และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ “เกษตรแม่โจ้ 4.0”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
นาง นรมน โลไทยสงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 650,000.00  บาท
12496 ศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และแดชบอร์ดเอสพีโอ
อาจารย์ ดร. กิตติกร หาญตระกูล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,325,000.00  บาท
12504 บริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. กิตติกร หาญตระกูล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 12,377,200.00  บาท
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 7  โครงการ
13263 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 368,300.00  บาท
13266 จัดแสดงแปลงสาธิตงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 541,700.00  บาท
12062 แปลงสาธิตการผลิตลำไยในระบบเกษตรอินทรีย์
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11858 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ในสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย ณฤพล อัฐวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11954 การพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
นาย ธนภัทร เย็นมาก
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12046 แปลงสาธิตการผลิตมะม่วงอินทรีย์เพื่อการค้า
นาย สถาพร ฉิมทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12145 การถ่ายทอดองค์ความรู้งานโครงการพระราชดำริสู่เยาวชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 231,000.00  บาท
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
12772 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์"
ดร. ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
11279 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
น.ส. ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,706.00  บาท
ศูนย์ภาษา จำนวนโครงการ 10  โครงการ
12759 ภาษาจีนขั้นต้น II (Chinese II)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
12611 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
12497 หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (TOEFL ITP Preparation)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
12427 โครงการฐานเรียนรู้ภาษาที่มีชีวิต
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
12017 หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (TOEIC Preparation & TOEIC Test)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 270,000.00  บาท
11862 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น I (Japanese I)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11424 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Conversation I (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
11646 ภาษาจีนขั้นต้น I (Chinese I)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
11648 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (MJU-TEP)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
11649 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 12 ระดับ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 33  โครงการ
12785 โครงการยกระดับกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนอัจฉริยะแบบแม่นยำและการเพิ่มมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 800,000.00  บาท
12752 โครงการการผลิตข้าวโพดในระบบเกษตรอินทรีย์
นาย เสกสรร สงจันทึก
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 340,000.00  บาท
12753 โครงการการเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. สุชาดา สายทิ
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานุภาพ วรรณคนาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
12788 โครงการการจัดทำคู่มือการผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร