แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ เริ่ม :  ถึง :
รายการโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด
รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
สำนักงานอธิการบดี จำนวนโครงการ 3  โครงการ
12625 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิสัยทัศน์และการทำงานอย่างมืออาชีพบุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2562
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณเงินรายได้  : 57,350.00  บาท
13774 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 90,000.00  บาท
12498 โครงการบริหารจัดการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
นาง ปราณี พันธุ์วุฒิ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,369,400.00  บาท
ผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 22  โครงการ
12962 โครงการต้นแบบการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดหลินจืออบแห้งอินทรีย์
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12961 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผักและปัจจัยการผลิตในแนวทางเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
13559 โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้หนึ่งชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
13655 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 205,500.00  บาท
12998 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12955 โครงการแนวทางการยกระดับการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวและกัญชงบนพื้นที่สูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12958 โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-prodect)
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
อาจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,250,000.00  บาท
13560 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 110,000.00  บาท
12896 โครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรแบบมุ่งเป้าเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรยุค 4.0
อาจารย์ ดร. สาวิกา กอนแสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,700,000.00  บาท
12952 โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12953 ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำปัสสาวะมนุษย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 9,980,000.00  บาท
12956 โครงการยกระดับการผลิตเห็ดถั่งเช่า และใบบัวบก เพื่อเวชสำอาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,632,100.00  บาท
12957 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตสตรอว์เบอรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
12959 โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์
อาจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12960 โครงการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะกล้าทดแทนการซื้อวัสดุเพาะกล้าสำเร็จรูป
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
12
บริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 9  โครงการ
12907 อบรมสัมมนาหัวข้อ "สร้างผู้ประกอบการ Start up ในศตวรรษที่ 21"
อาจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 18,000.00  บาท
12898 บริการวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
12905 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
13126 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000,000.00  บาท
12902 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 36,710.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 140,000.00  บาท
12903 การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 85,000.00  บาท
12900 การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 62,100.00  บาท
12901 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 84,000.00  บาท
12904 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 214,000.00  บาท
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 20  โครงการ
13059 โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและผลิตไม้ผลพันธุ์ดีแบบผสมผสาน
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13071 โครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่(ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
13076 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริพื้นที่บ้านปาง
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13065 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางด้านการเกษตร
นาง ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 603,100.00  บาท
13433 โครงการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดีเพื่อบริการ
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาง เดือนสว่าง ดวงบาล
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
นาง พินธรา สำราญสกุล
นาง สายบัว เต๋จ๊ะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13055 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,500,000.00  บาท
13056 โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13058 โครงการฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้(แม่โจ้:ศาสตร์แห่งลำไย)
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13062 โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดีบริการให้แก่เกษตรกร
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
นาย เสกสรร สงจันทึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13069 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13070 โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 702,900.00  บาท
13073 โครงการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13074 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,344,800.00  บาท
13075 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,155,760.00  บาท
13077 โครงการรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุง/รวบรวมพันธุ์ โดยนักวิจัย นักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12
วิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
13612 โครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษใบไม้แห้งโดยหมักร่วมกับสาหร่าย
อาจารย์ ดร. ยุวลี อันพาพรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13633 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 170,000.00  บาท
13169 โครงการส่งเสริม การผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
13171 โครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุณภาพสูงชนิดครีมและโลชันบำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากผงใบข้าวหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คงจรูญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
13172 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคพื้นเมืองและสุนัข
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
13174 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมบล๊อกซีเมนต์มวลเบานำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 10  โครงการ
13319 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งและใช้งานระบบควบคุมแสงสว่างแบบ LED อัตโนมัติสำหรับไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13313 ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการเกษตรสำหรับเกษตรเกษตรกร
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13318 การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13317 การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13314 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13315 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13316 กลั่นน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13320 ผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13321 แปรรูปผลิตภัณฑ์แยมเพื่อสุขภาพจากพืชผักสมุนไพรและผลไม้อินทรีย์
อาจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13378 ฝึกอบรม "สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 13  โครงการ
13829 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแก่วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และนักเรียน ในจังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
13692 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดแพร่"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13830 โครงการ ปรับปรุงดูแลศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชอนุรักษ์ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณเงินรายได้  : 94,000.00  บาท
13798 โครงการ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13606 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง แก่วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดแพร่"
อาจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13541 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง ในพื้นที่จังหวัดแพร่"
นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13679 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิศวกรรม (Eco-engineering) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13264 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13310 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13260 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13267 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13280 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแพร่
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13281 โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
งบประมาณเงินรายได้  : 189,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 14  โครงการ
13766 การศึกษาการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (cotyleyobium melamoxylon syn. C. lanceolatum)
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13640 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรโดยไส้เดือนดินเขตอำเภอพะโต๊ะและอำเภอทุ่งตะโกในจังหวัดชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13642 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13660 โครงการสารสกัดจากเคี่ยม
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13680 โครงการการขยายพันธุ์ต้นเคี่ยมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกเคี่ยมในภาคใต้ตอนบน
อาจารย์ จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13683 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตในปาล์มน้ำมัน”
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,672,400.00  บาท
13688 โครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียง
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13613 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
13614 โครงการศูนย์อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์แม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13615 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ส้มจี๊ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13617 โครงการศึกษาองค์ความรู้ทางพันธุกรรมจำเพาะของพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13619 โครงการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13620 โครงการห้องพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีชีวิต
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
11599 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเข้าสู่มาตรฐาน RSPO
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,965,000.00  บาท
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 2  โครงการ
ศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
13637 โครงการรายวิชาบูรณาการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสื่อและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,500.00  บาท
13454 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดบวกครกหลวง
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
เศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
13229 โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 37,300.00  บาท
12941 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
13773 โครงการแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพสมาชิกเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองตามแนวพระราชดำริภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ Sansai Development Model
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนโครงการ 6  โครงการ
13659 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
อาจารย์ ดร. วินัย โยธินศิริกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13429 โครงการฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
นาย กิตติพงษ์ ทิพยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13367 โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13368 โครงการพัฒนางานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13638 โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
อาจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13639 โครงการการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. วันทมาส จันทะสินธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 13  โครงการ
13891 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ : การสร้างเสริมด้านโภชนาการอาหารกลางวันและสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาบนพื้นที่สูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
13677 โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลาสลิดระบบ biofloc บูรณาการกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13678 โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการเพื่ออุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13384 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจแบบอะควาโปนิคส์ให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13398 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13382 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13383 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13396 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : การผลิตปลาตะเพียนปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13438 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการอนุบาลและเลี้ยงกบนาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอินทรีย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13441 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ”
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13442 โครงการการลงพื้นที่และฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13608 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชน เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรประมงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13609 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ และ GAP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 7  โครงการ
13779 โครงการการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคม สำหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ (62-3.2.10)
อาจารย์ ภูวเดช วงศ์โสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 143,000.00  บาท
13778 โครงการการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (62-3.2.9)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
13653 โครงการศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ (62-3.2.7)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13257 โครงการเสวนาวิชาการ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” (62-3.2.5)-85ปี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
13258 โครงการ Landscape Workshop in “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis “ (62-3.2.6)-85ปี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
13397 โครงการฝึกอบรม Landscape gardening แก่บุคลากร ราชอาณาจักรภูฏาน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (62-3.2.4)-ภูฏาน
อาจารย์ สุระพงษ์ เตชะ
งบประมาณเงินรายได้  : 134,400.00  บาท
12891 โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิชาชีพเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทักษะนักศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม (62-3.2.1)
อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 3  โครงการ
ศูนย์ภาษา จำนวนโครงการ 5  โครงการ
13888 โครงการโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13794 ภาษาจีนขั้นต้น I, II (Chinese I,II)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 160,000.00  บาท
13795 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Conversation I , II (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
13796 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 12 ระดับ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
13797 หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (TOEIC Preparation & TOEIC Test)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 132,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
13559 โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้หนึ่งชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน จำนวนโครงการ 1  โครงการ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ 4  โครงการ
13417 โครงการ การส่งเสริมการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ในชุมชนเกษตรกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13419 โครงการส่งเสริมส่งเสริมความเข้าใจการใช้พลังงานทดแทนแก่เกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13426 โครงการ การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน
อาจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
13427 โครงการสาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชแบบไร้ดินในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
อาจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290