แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด
ชื่อ - สกุล อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด
Dr.Jirachai Yomkerd
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์ วิชาการ 655
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » พัฒนาการท่องเที่ยว
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว-การบริหารการพัฒนา)  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  » มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
บริหารธุรกิจบัณฑิต  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
1/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานบริการฝึกอบรม 20-03-2558
2/2558 : ประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 20-03-2558
2/2558 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 13-03-2558
4/2558 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 12-03-2558
1/2558 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 23-02-2558
3/2558 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10-02-2558
๓/๒๕๕๘ : การประชุมติดตามความก้าวหน้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 09-02-2558
1/2558 : การประชุมบุคลากรประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2558 02-02-2558
๑/๒๕๕๘ : ประชุมการตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 29-01-2558
๒/๒๕๕๘ : ประชุมติดตามความก้าวหน้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 21-01-2558
1/258 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 20-01-2558
1/2558 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2558 05-01-2558
10/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 24-12-2557
9/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25-11-2557
7/2557 : การประชุมบุคลากรประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 15-10-2557
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   วิทยากรอบรมโ๕รงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีของนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   อนาคตอุดมศึกษา บุคลากรสุขใจ อุดมศึกษาไทยก้าวหน้า..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557 "กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, พัฒนาชนบท ]   การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคโลกาภิวัฒน์..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   การใ้ชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน์..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, การวางแผนและพัฒนา ]   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฎิบัติ..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]   คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2556..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   การจัดการกลุ่มและการสร้างเครือข่าย..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   Q อาสา การผลิตพืชอาหาร ตามข้อกำหนด GAP..
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]   โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเยาวชน..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง..
[ สัมมนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]   ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างไร ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 39/2558(1949)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง "SAFSeN-ASEAN Smart Farmers : REGIONAL CARNIVAL"
เลขที่คำสั่ง : 17/2555(1935)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษา ถวายองค์ราชัน
เลขที่คำสั่ง : 19/2555(1932)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการทายาทสิงห์ไพร ประจำปีการศึกษา 2555
เลขที่คำสั่ง : 35/2555(1921)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม
เลขที่คำสั่ง : 71/2555(1896)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม
เลขที่คำสั่ง : 65/2555(1892)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปัจฉิมนิเทศ : เปิดโลกสิงห์ไพรสู่ชุมชน
เลขที่คำสั่ง : 49/2556(1869)แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 15/2557(1863)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
เลขที่คำสั่ง : 29/2556(1856)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
เลขที่คำสั่ง : 27/2556(1852)แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินบทความหัวข้อ กล้วยไม้ ธรรมมะ การศึกษา และประชาธิปไตย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพันธุ์กล้วยไม้ไทย
เลขที่คำสั่ง : 331/2557(1695)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2557
เลขที่คำสั่ง : 3/2555(1553)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 1067/2556(1481)แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 19/2555(1395)แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการทายาทสิงห์ไพร ประจำปีการศึกษา 2555
เลขที่คำสั่ง : 17/2555(1392)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษา ถวายองค์ราชัน
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290