ค่านิยมหลัก (Core Value) :        M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ    ,   A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น    ,   E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ   ,   J (Justification) = เชิดชูความยุติธรรม    ,   O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด
ชื่อ - สกุล อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด
Acting Sub Lt.Jirachai Yomkerd
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
01-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์655
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » พัฒนาการท่องเที่ยว
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)  » มหาวิทยาลัยเชียงใหม่() วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้() -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
9/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25-11-2557
7/2557 : การประชุมบุคลากรประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 15-10-2557
8/2557 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8/2557 และประชุมคณาจารย์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 08-10-2557
6/2557 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17-09-2557
7/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประชุมคณาจารย์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 16-09-2557
5/2557 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 26-08-2557
6/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25-08-2557
๒/๒๕๕๗ : การประชุมติดตามความก้าวหน้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 03-02-2557
๑/๒๕๕๕ : ประชุมเตรียมงานอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรก "พระเจ้าศิลานาคน้อยเทพศรัทธานิมิต พระพุทธรูปพระราชทาน 02-11-2555
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   วิทยากรอบรมโ๕รงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีของนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   อนาคตอุดมศึกษา บุคลากรสุขใจ อุดมศึกษาไทยก้าวหน้า..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557 "กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, พัฒนาชนบท ]   การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคโลกาภิวัฒน์..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   การใ้ชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน์..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, การวางแผนและพัฒนา ]   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฎิบัติ..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]   คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2556..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   การจัดการกลุ่มและการสร้างเครือข่าย..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   Q อาสา การผลิตพืชอาหาร ตามข้อกำหนด GAP..
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]   โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเยาวชน..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง..
[ สัมมนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]   ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างไร ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   ขอเชิญร่ววมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่วยฝึกอบรมเครือข่ายนักศึกษาแม่โจ้ร่วมเมืองป้องกันปัญหาจากยาเ..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 15/2557(1863)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
เลขที่คำสั่ง : 29/2556(1856)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
เลขที่คำสั่ง : 27/2556(1852)แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินบทความหัวข้อ กล้วยไม้ ธรรมมะ การศึกษา และประชาธิปไตย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพันธุ์กล้วยไม้ไทย
เลขที่คำสั่ง : 331/2557(1695)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2557
เลขที่คำสั่ง : 3/2555(1553)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 1067/2556(1481)แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 19/2555(1395)แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการทายาทสิงห์ไพร ประจำปีการศึกษา 2555
เลขที่คำสั่ง : 17/2555(1392)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษา ถวายองค์ราชัน
เลขที่คำสั่ง : 2555(1075)แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการด้านการให้คำปรึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านการจัดหางาน ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ และด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 27/2554(843)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสู่รั้วอินทนิล สำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2554
เลขที่คำสั่ง : 59/2555(837)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี สามัคคีน้องพี่ ครั้งที่ 3/2554
เลขที่คำสั่ง : 24/2553(831)แต่งตั้งคณทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 8/2554(829)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการวิจัยการบริหารดพื่อการพัฒนา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 38/2554(827)ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 24/2553(793)แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลับยริหารศาสตร์
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290