ค่านิยมหลัก (Core Value) :        M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ    ,   A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น    ,   E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ   ,   J (Justification) = เชิดชูความยุติธรรม    ,   O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธยา พิมพ์พิไล
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธยา พิมพ์พิไล
Mrs.Suthaya Pimpilai
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
22-12-2537 ข้าราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์437
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  0869213611
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
DOCTOR OF PHILOSOPHY(Ph.D.)  » Clemson University() วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)  » จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย() -
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)  » มหาวิทยาลัยเชียงใหม่() -
 
การประชุม
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ "..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ บริษัทข้าวธรรมชาติ จำกัด..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการอบรม เรื่องการสอนงาน (Cpacjomg) อย่างมีประสิทธิภาพ..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการอบรมและประกวดการจัดทำบทเรียน e-Book สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการสัมนา การจัดทำบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   สัมมนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 และทิศทางการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารของ..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   สัมมนาวิชาการเรื่อง " เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในสายการผลิตอาหาร"..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]   อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ..
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมทั่วไป ]   วิทยากรบรรยายเรื่อง "มาตรฐาน GMP กับโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว" ในการจัดอบรมพนักงานห้างห้นส่วนอิสริยะผ..
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]   เสวนารวมพลคนลำไย ครั้งที่ 2..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการเสวนาพัฒนาการเรียนการสอน..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   เข้าร่วมสัมมนา Product Charaterization Using Moisture Sorption Isotherm..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 13/2555(1044)แต่งตั้งกรรมการผู้ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2553-2554
เลขที่คำสั่ง : 235/2554(482)แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านสหกิจของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เลขที่คำสั่ง : 36/2554(368)แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา มจ 498 การเรียนรู้อิสระของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
เลขที่คำสั่ง : 30/2554(366)แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290