แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ชื่อ - สกุล
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  
สังกัด :  [department]
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Food Technology)  » Clemson University -
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  » จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  » มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
 
การประชุม
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ "..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ บริษัทข้าวธรรมชาติ จำกัด..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการอบรม เรื่องการสอนงาน (Cpacjomg) อย่างมีประสิทธิภาพ..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการอบรมและประกวดการจัดทำบทเรียน e-Book สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการสัมนา การจัดทำบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   สัมมนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 และทิศทางการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารของ..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   สัมมนาวิชาการเรื่อง " เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในสายการผลิตอาหาร"..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]   อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ..
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมทั่วไป ]   วิทยากรบรรยายเรื่อง "มาตรฐาน GMP กับโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว" ในการจัดอบรมพนักงานห้างห้นส่วนอิสริยะผ..
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]   เสวนารวมพลคนลำไย ครั้งที่ 2..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการเสวนาพัฒนาการเรียนการสอน..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   เข้าร่วมสัมมนา Product Charaterization Using Moisture Sorption Isotherm..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
 รายชื่องานวิจัย
OT-56-002 : การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ
วช.-54-006 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบข้าวเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
สวก.-55-002 : การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอนโธไชยานินจากข้าวสีด้วยเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
วช.-55-010 : การวิจัยอิทธิพลของรังสีอัลตราไวโอเลตต่อคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มที่รับประทานได้จากมันสำปะหลัง
สกว.-53-008 : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำใบข้าวหอมอินทรีย์และการเปรียบเทียบสมบัติเชิงชีวเคมีกับน้ำสกัดจากใบข้าวสาลี
MTEC-53-001 : การพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมลำไย
OT-52-010 : อิทธิพลของอัลตร้าไวโอเลตต่อสมบัติทางกายภาพของก๋วยเตี๋ยวสด
สกว.-52-009 : การลดการสูญเสียสมบัติการต้านออกซิเดชันของใบข้าวในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มใบข้าวอ่อนอินทรีย์ชนิดผง
สกว.-51-008 : ผลของกระบวนการการผลิตข้าวหุงสุกไวต่อสมบัติการต้านออกซิเดชันปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลและปริมาณไฟเตทในข้าวกล้องงอกที่มีสายพันธุ์หอมดำสุโขทัย 2
มจ.1-50-005.6 : กระบวนการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
มจ.1-48-045 : การศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิแดงแบบหุงสุกเร็ว
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290