แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
นายอุดม ปาวิน
ชื่อ - สกุล นายอุดม ปาวิน
Mr.Udom Pavin
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
21-03-2520 ลูกจ้างประจำช่างฝีมือโรงงาน - 141
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานเลขานุการ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ประถมศึกษา (ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย)  » โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
 
การประชุม
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การเสวนาแนวปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานของเจ้าหน้า..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4 (เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลก..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการเรียนรู้และจะปฏิ่บัติตามรอยพระยุคลบาท สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยแม..
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   การประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   เทคนิค 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]   สัมมนาประชาพิจารณ์ SSR ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290