แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
Assoc. Prof. Dr.Nachawit Tikul
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
30-12-2554 ข้าราชการรองศาสตราจารย์ - 515
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  0813257872
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  » จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  » สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
๑/๒๕๕๘ : การดำเนินโครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก" 03-03-2558
8/2557 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 20-08-2557
7/2557 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16-07-2557
6/2557 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 24-06-2557
5/2557 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 21-05-2557
4/2557 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 22-04-2557
3/2557 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 18-03-2557
2/2557 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 19-02-2557
1/2557 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 29-01-2557
11/2556 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 25-12-2556
10/2556 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 20-11-2556
9/2556 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 18-09-2556
8/2556 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 21-08-2556
7/2556 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 24-07-2556
6/2556 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 19-06-2556
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ขอเชิญเป็นผู้ตรวจสอบบทความ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ขอเชิญบุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาล..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   เชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง เทคนิคการออกแบบและวิธีวิจัยทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สายอุตสาหกรรมด้วยการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิช..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยฯ..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทำการศึกษาและสำรวจพื้นที่จัดทำผังบริเวณของชุมชนสันกู่ เทศบาลตำบลต้นเปา..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]   ขอเชิญเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาบริษัทโกลบอลมาร์ท จำกัด..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร เรื่อง เทคนิคการออกแบบและวิธีวิจัยทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]   ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพตำราและหนังสือประจำสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]   เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี คร..
[ การเสวนา, การวางแผนและพัฒนา ]   การเสวนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติจากนโยบายสู่การปฏิบัต..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]   เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการออกแบบและวิธีวิจัยภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ "ปรับกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนการสอน สร้างนักศึกษาเป็น A..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
 รายชื่อโครงการ
06931 : โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม (58-1.1.4)
05284 : โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม (57-2.4)
05037 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนหลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม (57-1.8)
04575 : โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม (57-1.4)
03265 : โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า หลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
03264 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
02699 : โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 069/2557(1981)แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 2298/2557(1979)แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง)ฯ ประจำปีการศึกษา 2558
เลขที่คำสั่ง : 060/2557(1976)แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 061/2557(1883)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน ชุมชนรักษ์โลก
เลขที่คำสั่ง : -(1679)การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ ประเภทตำราหรือหนังสือ
เลขที่คำสั่ง : 029/2557(1678)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธี "ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2557"
เลขที่คำสั่ง : 014/2557(1613)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 006/2557(1609)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนรักษ์โลก
เลขที่คำสั่ง : 005/2557(1608)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เลขที่คำสั่ง : 010/2557(1607)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2555-2556
เลขที่คำสั่ง : 101/2556(1605)แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบทความทางวิชาการตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขที่คำสั่ง : 329/2557(1601)แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555-2556
เลขที่คำสั่ง : 009/2557(1600)แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาพื้นที่ 1117 ไร่ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงราย
เลขที่คำสั่ง : -(1546)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ L๒AE (Learn ๒ Arch-Experience):ค่ายอาคารเรียนเพื่อน้อ
เลขที่คำสั่ง : 097/2556(1545)แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290