แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รศ. ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
ชื่อ - สกุล รศ. ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
Mr.Jukkaphong Poungngamchuen
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ วิชาการ 573
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  3294-5
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ผลิตกรรมการเกษตร
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
DOCTOR OF PHILOSOPHY  » Central Luzon State University วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  » สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -
บริหารธุรกิจบัณฑิต  » มหาวิทยาลัยรามคำแหง -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
4/2557 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ 19-09-2557
๓/๒๕๕๗ : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 16-07-2557
๒/๒๕๕๗ : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 03-03-2557
1/2557 : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 29-01-2557
2/2556 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25-12-2556
๒/๒๕๕๖ : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2556 25-04-2556
1/2556 : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2556 30-01-2556
1/2556 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 16-01-2556
๑/๒๕๕๖ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 16-01-2556
๗/๒๕๕๕ : ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 13-12-2555
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ : ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 21-11-2555
๗/๒๕๕๔ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 27-11-2554
- : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 23-11-2554
๓/๒๕๕๔ : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 27-10-2554
๗/๒๕๕๔ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16-10-2554
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   การสัมมนา "การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์กรประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา"..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายใน..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]   โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556..
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ "ปรับกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนการสอน สร้างนักศึกษาเป็น A..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลรุ่นที่ 2..
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 4 กลุ่มหลักสูตรส่งเสริมการเกษตร..
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการต่อยอดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ EdPEx ปีที่ 2..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   ขออนุเคราะห์นำผู้เข้าร่วมฝึกนานาชาติเข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   ขออนุเคราะห์นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีการประมง..
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการเสวนาการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และจัดนิทรรศการ "ผลงานทางวิชาการที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิ..
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   ประชุมสัมมนา เรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553"..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]   เป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร วิชา seminar 2 ..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]   เป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ทพ.ทส. ชั้นปีที่ 2 วิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกั..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
 รายชื่องานวิจัย
มจ.1-57-014.1 : การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-022 : การพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-047 : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-025 : การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-046 : การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-046.1 : คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-080 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
OT-56-009 : สื่อที่มีอิทธิพลและกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่
OT-56-010 : การจัดการสวนส้มสายน้ำผึ้งของเกษตรกรในลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่
OT-56-011 : การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
OT-56-012 : สื่อและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
OT-56-013 : การส่งเสริมการปลุกข้าวเหนียวอินทรีย์ของเกษตรกร หมูบ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-55-009 : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน
มจ.1-55-034 : แผนที่สีเขียวเพื่อการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน
มจ.1-55-031 : การพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทานของผักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สู่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
 รายชื่อโครงการ
06237 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาการพัฒนาส่งเสริมฯ
06239 : โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
06630 : โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
04679 : โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
04650 : โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
05264 : ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
04649 : โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา
01962 : โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
01983 : โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
00640 : นำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1972/2557(1798)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557
เลขที่คำสั่ง : 1468/2556(1720)แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
เลขที่คำสั่ง : 075/2557(1599)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
เลขที่คำสั่ง : 1468/2556(1591)แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบคลากร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ 342/2556(1551)แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
เลขที่คำสั่ง : -(1434)แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและอุดสาหกรรมเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2555
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษรที่ 043/2556(1418)แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ 005/2556(1414)แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้(1407)แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 2
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 2288/2555(1403)แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ 221/2556(1401)แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1118/2555(1375)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ หลักสูตร "Training on Sufficiency Economy in Agriculture"
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ 048/2555(1374)แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ 007/2555(1371)แต่งตั้งคณะทำงานในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารีบพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : ประกาศที่ 020/2555(1369)ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290