แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
Assoc. Prof. Dr.Jukkaphong Poungngamchuen
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ วิชาการ 573
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  3294-5
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ผลิตกรรมการเกษตร
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Rural Development)  » Central Luzon State University (CLSU) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  » สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  » มหาวิทยาลัยรามคำแหง -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
4/2559 : ประชุมเตรียมการจัดงาน The 11th CRISU-CUPT International Conference 01-06-2559
3/2559 : การประชุมเตรียมการจัดงาน The 11th CRISU-CUPT International Conference 12-05-2559
4/2557 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ 19-09-2557
๓/๒๕๕๗ : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 16-07-2557
๒/๒๕๕๗ : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 03-03-2557
1/2557 : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 29-01-2557
2/2556 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25-12-2556
๒/๒๕๕๖ : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2556 25-04-2556
1/2556 : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2556 30-01-2556
1/2556 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 16-01-2556
๑/๒๕๕๖ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 16-01-2556
๗/๒๕๕๕ : ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 13-12-2555
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ : ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 21-11-2555
๗/๒๕๕๔ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 27-11-2554
- : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 23-11-2554
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA รุ่น QAC1-1..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน Tier 1..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   อบรม เรื่อง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   อบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA (รุ่น QAC 3-1)..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   การสัมมนา "การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์กรประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา"..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายใน..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]   โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556..
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ "ปรับกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนการสอน สร้างนักศึกษาเป็น A..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลรุ่นที่ 2..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
 รายชื่องานวิจัย
มจ.1-57-014.1 : การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-022 : การพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-047 : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-57-040 : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-57-040.3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สกว.-57-021.1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช.-56-006.1 : การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มจ.1-56-025 : การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-046 : การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-046.1 : คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-080 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
OT-56-009 : สื่อที่มีอิทธิพลและกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่
OT-56-010 : การจัดการสวนส้มสายน้ำผึ้งของเกษตรกรในลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่
OT-56-011 : การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
OT-56-012 : สื่อและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
 รายชื่อโครงการ
07839 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
06237 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาการพัฒนาส่งเสริมฯ
06239 : โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
06630 : โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
04679 : โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
04650 : โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
05264 : ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
04649 : โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา
01962 : โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
01983 : โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
00640 : นำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 8-4-2559(2266)แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับการประเมินหลักสูตรแบบ site visit
เลขที่คำสั่ง : 013/2559(2258)แต่งตั้งคณะทำงานในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรัยญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : -(2221)แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2556
เลขที่คำสั่ง : 1079/2558(2069)แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานและรับรองผลการประเมินระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557
เลขที่คำสั่ง : ไม่มีเลขที่(2062)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7 “โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก”
เลขที่คำสั่ง : 1972/2557(1798)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557
เลขที่คำสั่ง : 1468/2556(1720)แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
เลขที่คำสั่ง : 075/2557(1599)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
เลขที่คำสั่ง : 1468/2556(1591)แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบคลากร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ 342/2556(1551)แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
เลขที่คำสั่ง : -(1434)แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและอุดสาหกรรมเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2555
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษรที่ 043/2556(1418)แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ 005/2556(1414)แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้(1407)แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 2
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 2288/2555(1403)แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
  
บทความทางวิชาการ
 รายการบทความ
[ หนังสือ/ตํารา (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.) ] ตำรา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290