แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
ชื่อ - สกุล อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
Mr.Pongsak Ruamsap
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-02-2540 ข้าราชการอาจารย์ - 577
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  5730-4 ต่อ 193
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศิลปศาสตร์
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
MASTER OF ARTS  » The University of Warwick วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต  » มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -
 
การประชุม
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
 ความเชี่ยวชาญ
English in journalism
English Literature
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]   โครงการพัฒนาสร่างความรู้ความเข้าใจการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตาม พ.ร.บ บำเหน็จบำนาญข้า..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   การใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx สำหรับอาจารย์ประจำวิชา..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการอภิปราย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557..
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]   แผ่นดินเดียวกัน แต่เหมือนอยู่คนละโลก;วาระการวิจัยเพื่ออนาคต..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การพัฒนาเจตคติและทักษะในการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ที่ปรึกษา..
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการเสวนาการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และจัดนิทรรศการ "ผลงานทางวิชาการที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิ..
[ บรรยายพิเศษ, การวางแผนและพัฒนา ]   การผลิตบัณฑิตในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)..
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเข้าถึงและการได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคน..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการอบรมและประกวดการจัดทำบทเรียน e-Book สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้..
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมทั่วไป ]   จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยน เรื่อง สภาพการณ์แรงงานและทางออกของแรงงานนอกระบบ..
[ ประชุม, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   จัดโครงการ"แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแรงงานนอกระบบ"..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 36/2555(1216)คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลขที่คำสั่ง : 29/2555(1214)คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลขที่คำสั่ง : 23/2555(1212)คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารคณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 15/2555(1208)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 11/2555(1207)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4"
เลขที่คำสั่ง : 9/2555(1205)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 6/2555(1201)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา
เลขที่คำสั่ง : 004/2555(1200)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 55/2554(729)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290