แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
ชื่อ - สกุล อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
Mr.Pongsak Ruamsap
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-02-2540 ข้าราชการอาจารย์ - 577
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  5730-4 ต่อ 193
สังกัด :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศิลปศาสตร์
ผลงานในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
MASTER OF ARTS (English Literature)  » The University of Warwick วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)  » มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
6/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 27-05-2559
3/2559 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 27-04-2559
4/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 30-03-2559
2/2559 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 28-03-2559
3/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 25-02-2559
๑/๒๕๕๙ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 27-01-2559
2/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 20-01-2559
1/2559 : การประชุมคณะกรรมการระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (Speexx) 29-12-2558
13/2558 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 25-12-2558
12/2558 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 16-12-2558
11/2558 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 18-11-2558
5/2558 : ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 5/2558 27-10-2558
10/2558 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 21-10-2558
9/2558 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 30-09-2558
8/2558 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 19-08-2558
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
 ความเชี่ยวชาญ
English in journalism
English Literature
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการแลกปเลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 5 KPI 6 -หมวดที่ 6-7..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 3 KPI 2-3 - หมวดที่ 4 KPI 5..
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   ประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]   โครงการพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตาม พ.ร.บ บำเหน็จบำนาญข้า..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx สำหรับอาจารย์ประจำวิชา..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการอภิปราย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557..
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]   แผ่นดินเดียวกัน แต่เหมือนอยู่คนละโลก;วาระการวิจัยเพื่ออนาคต..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การพัฒนาเจตคติและทักษะในการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ที่ปรึกษา..
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการเสวนาการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และจัดนิทรรศการ "ผลงานทางวิชาการที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิ..
[ บรรยายพิเศษ, การวางแผนและพัฒนา ]   การผลิตบัณฑิตในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
 รายชื่อโครงการ
09116 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4
08904 : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ
08903 : โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษและการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
08945 : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ
  
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 36/2555(1216)คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลขที่คำสั่ง : 29/2555(1214)คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลขที่คำสั่ง : 23/2555(1212)คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารคณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 15/2555(1208)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 11/2555(1207)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4"
เลขที่คำสั่ง : 9/2555(1205)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 6/2555(1201)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา
เลขที่คำสั่ง : 004/2555(1200)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 55/2554(729)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
  
บทความทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290