ค่านิยมหลัก (Core Value) :        M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ    ,   A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น    ,   E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ   ,   J (Justification) = เชิดชูความยุติธรรม    ,   O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รายงาน และสถิติข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการ ข้อมูล รายงาน และสถิติการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการบริการวิชาการ ข้อมูล รายงาน และสถิติ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ ข้อมูล รายงาน และสถิติแฟ้มผลงานของบุคลากรด้านอื่นๆ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารผลการปฏิบัติงาน
(e-performance)
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมใน โครงการพราราชดำริต่างๆ
ข่าวสาร กิจกรรม บทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา ข้อมูล รายงาน สถิติการตีพิมพ์บทความวิชาการ
สำหรับผู้มีรหัสเข้าประเมินออนไลน์
ปฏิทินเหตุการณ์
ข้อมูลสารสนเทศระดับ คณะ/สำนัก
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
Chart.
จำนวนงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2557
Chart.
จำนวนโครงการประจำปี พ.ศ.2557
Chart.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน นายสุระพล ริยะนา  วันที่เขียน 5/9/2557 10:04:20  จำนวนที่อ่าน 354  ครั้ง
ผู้เขียน นายอาทิตย์ แก้วถาวร  วันที่เขียน 2/3/2554 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 4429  ครั้ง
ข่าวกิจกรรม
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 19/12/2557 13:08:39  จำนวนที่อ่าน 9  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 19/12/2557 13:07:14  จำนวนที่อ่าน 7  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 18/12/2557 8:52:28  จำนวนที่อ่าน 8  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 18/12/2557 8:51:16  จำนวนที่อ่าน 10  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 18/12/2557 8:49:56  จำนวนที่อ่าน 10  ครั้ง
MJU ON TV
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 18/12/2557 8:53:40  จำนวนที่อ่าน 14  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 10/11/2557 9:14:32  จำนวนที่อ่าน 122  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 10/11/2557 9:12:56  จำนวนที่อ่าน 147  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 15/10/2557 9:07:34  จำนวนที่อ่าน 159  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 29/8/2557 9:43:06  จำนวนที่อ่าน 198  ครั้ง
MJU HOT NEWS
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 20/11/2557 8:54:17  จำนวนที่อ่าน 148  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 12/11/2557 8:49:45  จำนวนที่อ่าน 81  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 28/10/2557 9:04:18  จำนวนที่อ่าน 82  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 28/10/2557 9:03:12  จำนวนที่อ่าน 81  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 9/9/2557 8:33:59  จำนวนที่อ่าน 146  ครั้ง
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
โครงการ
เสวนาเรื่องโครงการต่างๆ
4
งานวิจัย
เสวนาเรื่องงานวิจัย
0
e-performance
เสวนาเรื่อง e-performanace
0
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290