ค่านิยมหลัก (Core Value) :        M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ    ,   A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น    ,   E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ   ,   J (Justification) = เชิดชูความยุติธรรม    ,   O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รายงาน และสถิติข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการ ข้อมูล รายงาน และสถิติการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการบริการวิชาการ ข้อมูล รายงาน และสถิติ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ ข้อมูล รายงาน และสถิติแฟ้มผลงานของบุคลากรด้านอื่นๆ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารผลการปฏิบัติงาน
(e-performance)
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมใน โครงการพราราชดำริต่างๆ
ข่าวสาร กิจกรรม บทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา ข้อมูล รายงาน สถิติการตีพิมพ์บทความวิชาการ
สำหรับผู้มีรหัสเข้าประเมินออนไลน์
ปฏิทินเหตุการณ์
ข้อมูลสารสนเทศระดับ คณะ/สำนัก
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
Chart.
จำนวนงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2557
Chart.
จำนวนโครงการประจำปี พ.ศ.2557
Chart.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน นายอาทิตย์ แก้วถาวร  วันที่เขียน 2/3/2554 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 3578  ครั้ง
ข่าวกิจกรรม
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 22/4/2557 14:03:54  จำนวนที่อ่าน 7  ครั้ง
อธิการบดีเข้ารับมอบเข็มเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไป ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อเข้ากราบนมัสการ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับเข็มเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิวิมุตตยาลัย และ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ในการทำโครงการต่างๆร่วมกับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เสมอมาอย่างต่อเนื่อง   
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 18/4/2557 8:42:39  จำนวนที่อ่าน 24  ครั้ง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม วัฒนธรรม ดนตรี วิถีชีวิต ครั้งที่ 2
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “วัฒนธรรม ดนตรี วิถีชีวิต ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม "ดนตรีบำบัด" โดยวิทยากร อาจารย์สุพจน์ สุขกลัด และคณะ ในภาคบ่าย และในส่วนของภาคค่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และร่วมรับฟังการแสดง "ดนตรีในสวน" โดยอาจารย์สุพจน์ สุขกลัด และคณะ มาบรรเลงให้กับผู้ที่สนใจได้รับฟัง นอกจากจะมีการแสดงดนตรีแล้ว ยังมีกิจกรรมบรรยาย การเสวนาในหัวข้อ “ปี๋ใหม่เมือง เกษตรอินทรีย์ในวิถีชีวิตยุคใหม่” ทั้งยังได้มีการนำเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ มาออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นเมือง ให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย ณ สวนเสือ สิงห์ กระทิง แรด (บริเวณแยกเขาควาย) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่   
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 10/4/2557 12:04:06  จำนวนที่อ่าน 37  ครั้ง
แม่โจ้-แพร่ หารือความร่วมมือจัดการศึกษากับวิทยาลัยชุมชนแพร่
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติฯ นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้แทนสาขาวิชา ทั้ง 12 สาขาวิชา เข้าพบพูดคุยเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและกิจการนักศึกษา กับวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และคณาจารย์ของวิทยาลัย ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่(โรงเรียนป่าไม้เก่า) วิทยาลัยชุมชนแพร่ เน้นการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการต่อยอด และขยายผลทางการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบเข้าเรียนได้ (2ปี) เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งสองสถาบันจึงมุ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจ โดยในเบื้องต้น ได้เตรียมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถานศึกษาร่วมกัน   
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 10/4/2557 8:44:58  จำนวนที่อ่าน 36  ครั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ)
การอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ส่วน (M 1 – M 7) ซึ่งวันที่ 1 – 4 เมษายน 2557 ได้อบรมส่วนที่ 2 (M 2) เป็นการเรียนรู้ ราก แก่นแท้ วิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายอุดมศึกษาภายนอก พิธีกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้(การรับน้อง/จิตวิญญาณและวัฒนธรรมแม่โจ้) กระบวนกร ประกอบด้วย อ.ดร.สมคิด แก้วทิพย์ , นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา , นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ , รศ.อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ , ผศ.ดร.วาที คงบรรทัด , อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล , ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร , ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร , ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ (ภาพ : ข่าว โดย งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ )   
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 9/4/2557 8:46:02  จำนวนที่อ่าน 39  ครั้ง
MJU ON TV
ผู้เขียน นายธีรวัฒน์ สุนสิน  วันที่เขียน 28/3/2557 9:26:41  จำนวนที่อ่าน 135  ครั้ง
ผู้เขียน นายธีรวัฒน์ สุนสิน  วันที่เขียน 28/3/2557 9:23:51  จำนวนที่อ่าน 119  ครั้ง
ผู้เขียน นายธีรวัฒน์ สุนสิน  วันที่เขียน 11/3/2557 11:16:13  จำนวนที่อ่าน 104  ครั้ง
ผู้เขียน นายธีรวัฒน์ สุนสิน  วันที่เขียน 11/3/2557 11:00:38  จำนวนที่อ่าน 121  ครั้ง
ผู้เขียน นายธีรวัฒน์ สุนสิน  วันที่เขียน 11/3/2557 10:58:50  จำนวนที่อ่าน 112  ครั้ง
MJU HOT NEWS
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 3/4/2557 10:16:08  จำนวนที่อ่าน 52  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 2/4/2557 9:05:34  จำนวนที่อ่าน 49  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 2/4/2557 9:04:25  จำนวนที่อ่าน 51  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 2/4/2557 9:01:58  จำนวนที่อ่าน 54  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 2/4/2557 9:00:45  จำนวนที่อ่าน 55  ครั้ง
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
โครงการ
เสวนาเรื่องโครงการต่างๆ
4
งานวิจัย
เสวนาเรื่องงานวิจัย
0
e-performance
เสวนาเรื่อง e-performanace
0
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290