ค่านิยมหลัก (Core Value) :        M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ    ,   A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น    ,   E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ   ,   J (Justification) = เชิดชูความยุติธรรม    ,   O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รายงาน และสถิติข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการ ข้อมูล รายงาน และสถิติการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการบริการวิชาการ ข้อมูล รายงาน และสถิติ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ ข้อมูล รายงาน และสถิติแฟ้มผลงานของบุคลากรด้านอื่นๆ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารผลการปฏิบัติงาน
(e-performance)
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมใน โครงการพราราชดำริต่างๆ
ข่าวสาร กิจกรรม บทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา ข้อมูล รายงาน สถิติการตีพิมพ์บทความวิชาการ
สำหรับผู้มีรหัสเข้าประเมินออนไลน์
ปฏิทินเหตุการณ์
ข้อมูลสารสนเทศระดับ คณะ/สำนัก
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
Chart.
จำนวนงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2558
Chart.
จำนวนโครงการประจำปี พ.ศ.2558
Chart.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน นายสุระพล ริยะนา  วันที่เขียน 5/9/2557 10:04:20  จำนวนที่อ่าน 415  ครั้ง
ผู้เขียน นายอาทิตย์ แก้วถาวร  วันที่เขียน 2/3/2554 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 4509  ครั้ง
ข่าวกิจกรรม
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 9/1/2558 9:03:28  จำนวนที่อ่าน 21  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 9/1/2558 9:02:38  จำนวนที่อ่าน 27  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 7/1/2558 16:02:46  จำนวนที่อ่าน 33  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 7/1/2558 15:56:52  จำนวนที่อ่าน 34  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 6/1/2558 12:03:01  จำนวนที่อ่าน 32  ครั้ง
MJU ON TV
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 18/12/2557 8:53:40  จำนวนที่อ่าน 93  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 10/11/2557 9:14:32  จำนวนที่อ่าน 183  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 10/11/2557 9:12:56  จำนวนที่อ่าน 212  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 15/10/2557 9:07:34  จำนวนที่อ่าน 226  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 29/8/2557 9:43:06  จำนวนที่อ่าน 281  ครั้ง
MJU HOT NEWS
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 20/11/2557 8:54:17  จำนวนที่อ่าน 218  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 12/11/2557 8:49:45  จำนวนที่อ่าน 123  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 28/10/2557 9:04:18  จำนวนที่อ่าน 126  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 28/10/2557 9:03:12  จำนวนที่อ่าน 124  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาวอภินันท์ ภูบุญอ้อน  วันที่เขียน 9/9/2557 8:33:59  จำนวนที่อ่าน 198  ครั้ง
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
โครงการ
เสวนาเรื่องโครงการต่างๆ
4
งานวิจัย
เสวนาเรื่องงานวิจัย
0
e-performance
เสวนาเรื่อง e-performanace
0
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290