ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
งานแม่โจ้ 80 ปี
ข่าวสาร กิจกรรม

 

ระเบียบและหลักปฏิบัติ

ประกวดจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ

 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับและสวนรูปแบบต่างๆ เข้าประกวด ผู้ที่สนใจทั่วไป นิติบุคคล สถานศึกษาต่าง ๆ ชมรม สมาคม หรือกลุ่มเอกชนใด ๆ และชุมชนโดยรอบ สามารถจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ เข้าร่วมประกวดได้
 2. ประเภทของการแสดงและประกวดจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ จัดแบ่งไว้ดังนี้

2.1   สวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ

ในแนวคิด  “สวนน้ำพระราชหฤทัย” 

: สวนแบบธรรมชาติที่สื่อถึงน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

กำหนดขนาดพื้นที่สวน  3x4 เมตร

เกณฑ์การตัดสิน

มีการใช้วัสดุพืชพันธุ์ได้ถูกต้องตามลักษณะนิสัย กลมกลืน มีจุดเด่น เป็นเอกภาพ

ใช้วัสดุตกแต่งได้เหมาะสมกับลักษณะทางธรรมชาติ เล่าเรื่อราวได้ชัดเจน

มีความคิดสร้างสรรค์

2.2  สวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden)

ในแนวคิด  “สวน 80 ปีแม่โจ้” ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

: แสดงสีสันแห่งความดีงาม ความสดใสเบ่งบานของนานาพันธุ์ไม้ และความยินดี รู้รัก สามัคคี พี่น้อง

กำหนดขนาดพื้นที่สวน  3x4 เมตร

 เกณฑ์การตัดสิน

สวนที่แสดงบรรยากาศความสดใสแห่งการเฉลิมฉลองที่มีชีวิต สอดแทรกเรื่องราว ความดีงามของสังคมพี่น้องแม่โจ้  โดยใช้องค์ประกอบสวนอย่างสร้างสรรค์

 

2.3  สวนพืชผักสวนครัว 

ในแนวคิด   “สวน ผัก แคบ”  (Narrow Incredible Garden)

 : สวนผักปลอดภัยในพื้นที่จำกัด สวย แปลก ประหยัด และอเนกประสงค์

จำนวน 10 สวน สนับสนุนสวนละ 5,000 บาท ในสองกลุ่มการส่งประกวด คือ

1)       กลุ่มชุมชน  จำนวน 5 สวน ประเภท “สวนผักหลังบ้าน” ตามภูมิพื้นถิ่น

กำหนดขนาดพื้นที่สวน  2x3 เมตร

เกณฑ์การตัดสิน

สวนที่ใช้ผักพื้นบ้านที่แสดงถึงภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของชุมชนที่ปลอดภัยต่อการใช้สารเคมี ได้ประโยชน์ด้านความงามตกแต่งบริเวณหลังบ้าน มีความคิดสร้างสรรค์

2)      กลุ่มทั่วไป  จำนวน 5 สวน ประเภท “สวนผักในเมือง” ไม่เปลืองพื้นที่

กำหนดขนาดพื้นที่สวน  1.5x4 เมตร จำกัดความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร

เกณฑ์การตัดสิน

สวนที่ใช้ผักชนิดต่างๆ ที่แสดงถึงการใช้ชีวิตของชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้สารเคมี ได้รับประโยชน์ทางด้านการใช้พื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กและความงามในการตกแต่งบริเวณ  มีความคิดสร้างสรรค์

 1. ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมแสดงและประกวดการจัดสวนฯ ตามข้อ 2 จะต้องส่งใบสมัครที่ระบุประเภทของสวนที่ต้องการจัด ชื่อสวน พร้อมแบบที่จัดสวน โดยต้องแสดง แปลน(Plan)
  รูปด้าน/รูปตัด(Section/Elevation) ทัศนียภาพ (Perspective) และมาตราส่วนตามความเหมาะสม ลงในกระดาษขนาด A3 จำนวน ไม่เกิน 4 แผ่น ถึงคณะกรรมการประกวดจัดสวนฯ ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
 2. ประกาศผลการคัดเลือกแบบสวน ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.arch.mju.ac.th และทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-873363 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
 3. ให้ผู้ส่งสวนเข้าประกวด ลงทะเบียนการจัดสวนฯ ต่อคณะกรรมการลงทะเบียน เพื่อจับสลากการจัดลำดับสวนการประกวด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 4. การจัดสวนให้เริ่มจัดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น. และสิ้นสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 24.00 น. คณะกรรมการตัดสินจะทำการตัดสินในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.
 5. คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการรื้อถอน หรือแจ้งให้ผู้ส่งสิ่งแสดง และประกวดรื้อถอนการจัดสวนที่มีลักษณะไม่เหมาะสมและไม่สมควรออกได้ จะไม่ทำการตัดสินสิ่งประกวดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดที่ได้กำหนดไว้
 6. ป้ายชื่อสวนของผู้ส่งเข้าประกวดทุกประเภท ทางคณะกรรมการประกวดฯ จะเป็นผู้จัดทำให้ โดยให้ผู้สมัครแจ้งชื่อสวนที่ส่งเข้าประกวดในใบสมัครให้ชัดเจน
 7. ผู้ชี้ขาดเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้

-        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี  เหมสันต์

-        หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนี้

 1. การรับสิ่งแสดงและประกวดคืน การรื้อถอน หรือส่วนใด ๆ ของสวน ให้กระทำได้ระหว่างเวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เท่านั้น
 2. ในระหว่างการแสดงและประกวดการจัดสวนห้ามนำสิ่งแสดงและสิ่งประกวดใด ๆ เข้า-ออก บริเวณงานแสดงและประกวด ยกเว้นการเข้ามาเพื่อดูแลรักษาสวนเท่านั้น
 3. การพิจารณาให้รางวัลหรืองดให้รางวัลในการตัดสินการประกวด หรือเงินสนับสนุนการจัดสวนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 4. การประกวดจัดสวนฯ คณะกรรมการจะพิจารณาดังนี้

13.1   การประกวดการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ

แนวคิด “สวนน้ำพระราชหฤทัย” ขนาดพื้นที่สวน  3x4 เมตร

-        แนวความคิด                                         20 คะแนน

      -  ความคิดสร้างสรรค์                                   20 คะแนน

-        วัสดุที่ใช้                                               15 คะแนน

-        สัดส่วนขององค์ประกอบสวน                       15 คะแนน

-        ความสมบูรณ์ของพืชพรรณที่ใช้                    15 คะแนน

-        สีสัน ความสวยงาม และความประณีต            15 คะแนน

                                                  

13.2  การประกวดการจัดสวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden)

ในแนวคิด “สวน 80 ปีแม่โจ้” ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ขนาดพื้นที่สวน  3x4 เมตร

-      แนวความคิด                                          20 คะแนน

-        ความคิดสร้างสรรค์                                  20 คะแนน

-      วัสดุที่ใช้                                                15 คะแนน

-      สัดส่วนขององค์ประกอบสวน                        15 คะแนน

-      ความสมบูรณ์ของพืชพรรณที่ใช้                     15 คะแนน

-      สีสัน ความสวยงาม และความประณีต             15 คะแนน

                                                         

13.3  การประกวดการจัดสวนพืชผักสวนครัว

ในแนวคิด “สวน ผัก แคบ” (Narrow Incredible Garden)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1)       ประเภท “สวนผักหลังบ้าน” ตามภูมิพื้นถิ่น ขนาดพื้นที่สวน  2x3 เมตร

2)      ประเภท “สวนผักในเมือง” พื้นที่จำกัด ขนาดพื้นที่สวน  1.5x4 เมตร

จำกัดความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร

-        แนวความคิด                                         20 คะแนน

-        ความคิดสร้างสรรค์                                  20 คะแนน

-        วัสดุที่ใช้                                               15 คะแนน

-        สัดส่วนขององค์ประกอบสวน                       15 คะแนน

-        ความสมบูรณ์ของพืชพรรณที่ใช้                    15 คะแนน

-        สีสัน ความสวยงาม และความประณีต            15 คะแนน

   

 1. การตัดสินการประกวด ใช้วิธีในการตัดสินโดยมีผู้ชนะการประกวดที่ 1, 2 และ 3
 2. รางวัลและเงินสนับสนุนในการประกวด

15.1   การประกวดการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ

-        รางวัล

รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด       10,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด        8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด        6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

15.2  การประกวดการจัดสวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden)

-        รางวัล

รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด       10,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด        8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด        6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

15.3  การประกวดการจัดสวนพืชผักสวนครัว

- รางวัล

รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด        5,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด       4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด       3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

15.4  สวนที่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท คณะกรรมการตัดสินจะนำมาพิจารณาตัดสินอีก รอบเพื่อมอบรางวัลสวนยอดเยี่ยมที่สุดในงาน โดยสวนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ
โล่ห์รางวัลยอดเยี่ยมพร้อมประกาศนียบัตร

15.5  สวนที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกสวนที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร

15.6           เงินสนับสนุนการจัดสวน

- สวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติและสวนสวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden) ขนาดพื้นที่ 3x4 เมตร   สนับสนุนสวนละ 10,000 บาท

- สวนสวนพืชผักสวนครัว   สนับสนุนสวนละ 5,000 บาท

 1. การมอบเงินรางวัลการประกวด และเงินสนับสนุนการจัดสวน มอบให้ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. โดยนำหลักฐานการลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พิธีมอบถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร เริ่มเวลา 16.00 น.

 

หลักเกณฑ์ของการจัดสวนประกวด

 1. สวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ แนวคิด “สวนน้ำพระราชหฤทัย”

ขนาดพื้นที่ 3x4 เมตร หรือ 12 ตารางเมตร โดยให้มีมุมมอง 3 ด้าน

ลักษณะของสวนประกอบด้วย

แนวความคิด   การสร้างสรรค์แนวความคิด

ลักษณะโดยรวม ออกแบบโดยศึกษาหรือเรียนรู้จากสภาพธรรมชาติ แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดสวนจริงในรูปแบบสัดส่วนตรง หรือย่อส่วน ที่แสดงถึงคุณลักษณะทางธรรมชาติได้อย่างสมเหตุสมผลเหมือนจริง อาจมีประโยชน์ใช้สอยหรือไม่มีก็ได้ แต่ให้คงคุณค่าทางด้านความงามตามธรรมชาติและความเหมาะสมตามระบบนิเวศ

การใช้พืชพรรณ ให้ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นแกนหลัก 70-80% ของพืชพรรณทั้งหมด สามารถใช้ไม้ใบประกอบได้ไม่เกิน 20-30% ของพืชพรรณทั้งหมด โดยใช้อย่างมีศิลปะและถูกต้องตามหลักการของวัสดุพืชพรรณและระบบนิเวศ มีเอกภาพโดยส่วนรวมตามลักษณะเฉพาะของสวน ห้ามใช้การตัดดอก หรือตัดช่อดอกมาช่วยในการจัด

การใช้วัสดุ ใช้วัสดุที่สามารถประกอบเป็นองค์ประกอบจำลองตามธรรมชาติได้อย่างมีอิสระมีศิลปะและความงาม ห้ามใช้สีและสารเคลือบวัสดุประกอบสวน

 1. สวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden) แนวคิด “สวน 80 ปีแม่โจ้” ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

ขนาดพื้นที่สวน  3x4 เมตร หรือ 12 ตารางเมตร โดยให้มีมุมมอง 3 ด้าน

ลักษณะของสวนประกอบด้วย

แนวความคิด   การสร้างสรรค์แนวความคิด

                            ลักษณะโดยรวม

การใช้พืชพรรณ        สร้างสรรค์แบบอิสระ และมีการใช้วัสดุแบบร่วมสมัย

การใช้วัสดุ

 1. สวนพืชผักสวนครัว แนวคิด “สวน ผัก แคบ” (Narrow Incredible Garden)

1)       กลุ่มชุมชน “สวนผักหน้าบ้าน” ตามภูมิพื้นถิ่น

ขนาดพื้นที่สวน  2x3 เมตร หรือ 6 ตารางเมตร

ลักษณะของสวนประกอบด้วย

แนวความคิด   การสร้างสรรค์แนวความคิด

ลักษณะโดยรวม สวนผักตามภูมิปัญญาพื้นถิ่น ที่มีความเรียบง่ายในรูปแบบสวยงาม น่าสนใจ

การใช้พืชพรรณ ใช้ผักพื้นบ้านนานาชนิด (ที่ไม่ใช่การตัดมาประดับ)

การใช้วัสดุ ใช้วัสดุตกแต่งตามภูมิปัญญาพื้นถิ่น เช่น รั้วสลาบ รั้วตาแสง รั้วลอด ค้างไม้จริงหรือไม้ไผ่หรือวัสดุตามธรรมชาติอื่น ๆ ตามเหมาะสม

2)      กลุ่มทั่วไป “สวนผักในเมือง” พื้นที่จำกัด

ขนาดพื้นที่สวน  1.5x4 เมตร หรือ 6 ตารางเมตร จำกัดความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร

ลักษณะของสวนประกอบด้วย

แนวความคิด   การสร้างสรรค์แนวความคิด

ลักษณะโดยรวม สวนผักนานาชนิด ปลูกตกแต่งรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ผลผลิตเป็นอาหารและความสวยงามของบริเวณ

การใช้พืชพรรณ ใช้ผักนานาชนิด (ที่ไม่ใช่การตัดมาประดับ)

การใช้วัสดุ ใช้วัสดุได้ทุกชนิดตามความเหมาะสม (ร่วมสมัย) แสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการลดโลกร้อน ประหยัดพลังงาน และพื้นที่

สนใจ/ส่งใบสมัคร ประกวดได้ที่

          คณะกรรมการฝ่ายประกวดสวนหย่อม งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดี ไว้ในแผ่นดิน 2556

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

          เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร: 053-873367    เว็บไซต์: http://www.arch.mju.ac.th

          หรือติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี  เหมสันต์ ประธานกรรมการฝ่ายประกวดสวนฯ

                      โทรศัพท์ 089-5550524 อีเมลล์: augcha@hotmail.com

                      อาจารย์สุระพงษ์  เตชะ กรรมการและเลขานุการฯการ

                                      โทรศัพท์ 083-1569616/0861799956  อีเมล์: karakedb@hotmail.com

   อาจารย์ธวัชชัย  มานิตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

                                      โทรศัพท์ 089-7584753 อีเมล์: Thawatchaim2012@gmail.com

งานแม่โจ้ 80 ปี ข่าวสาร กิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้