รายการประชุมประจำวันที่ 17-10-2561
เวลา 13:30 - 15:30
การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม กองกลาง สนอ
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 13:30 - 16:30
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/62
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 2 ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 13:30 - 15:00
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมพยัคฆ์พนาสนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี ธุรกิจเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 13:30 - 16:00
การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ครั้งที่ 4/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 13:00 - 17:00
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 16/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 13:00 - 17:00
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 14/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:30 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3-2561 ครั้งที่ 3/2561
สถานที่ประชุม : 404 ชั้น 4 อาคารประสริฐ ณ นคร
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:30 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน ครั้งที่ 7/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:30 - 12:00
ขอเชิญประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2562
สถานที่ประชุม : ห้อง คำหยาด อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 10/2561
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:30 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" ครั้งที่ 5/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 (กรรมการชั้น 5)
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 10/2561
สถานที่ประชุม : ห้องพยัคพณาสนฑ์ ชั้น 2 อาคาร 25 ปีธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
สถานที่ประชุม : ห้อง2209
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:00 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 202 อาคารใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ประชุม : 17-10-2561
เวลา 09:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 17-10-2561
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080