<กุมภาพันธ์ 2561>
2930
31
1
2
34
5
6
7
8
9
1011
12
13
14
15
161718
1920
21
22
23
2425
26
2728
1234
56
7891011
รายการประชุมประจำวันที่ 23-02-2561
เวลา 14:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมพยัคฆ์พนาสณฑ์
วันที่ประชุม : 23-02-2561
เวลา 13:30 - 16:00
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 23-02-2561
เวลา 12:00 - 14:00
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมฐานเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 23-02-2561
เวลา 12:00 - 13:00
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร MBA ครั้งที่ 2/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมพยัคฆ์พนาสนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี ธุรกิจเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 23-02-2561
เวลา 10:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมฐานเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประชุม : 23-02-2561
เวลา 09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ 1/2561
สถานที่ประชุม : ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักหอสมุด
วันที่ประชุม : 23-02-2561
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080