<มีนาคม 2561>
26
27
28
12
34
5
6
7
8
9
1011
12
13
14
15
16
1718
19
20
21
22
23
2425
2627
282930311
2
345678
รายการประชุมประจำวันที่ 20-03-2561
เวลา 13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2561 ครั้งที่ 2/2561
สถานที่ประชุม : ห้อง MBA1
วันที่ประชุม : 20-03-2561
เวลา 13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3/2561
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ประชุม : 20-03-2561
เวลา 13:00 - 18:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 20-03-2561
เวลา 12:00 - 13:00
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ
วันที่ประชุม : 20-03-2561
เวลา 09:30 - 12:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 2 ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 20-03-2561
เวลา 09:00 - 12:00
ประชุมหารือการจัดทำภาระงาน ครั้งที่ 1/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
วันที่ประชุม : 20-03-2561
เวลา 09:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2561
สถานที่ประชุม : ห้องพยัคฆ์พนาสณฑ์ อาคาร 25 ปี ธุรกิจเกษตร
วันที่ประชุม : 20-03-2561
เวลา 09:00 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 202 อาคารใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ประชุม : 20-03-2561
เวลา 09:00 - 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารประเสริฐ ณ นคร
วันที่ประชุม : 20-03-2561
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080