<กันยายน 2560>
28
29
30
31
1
23
45
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
21
22
2324
25
26
27
28
29
301
234
5678
รายการประชุมประจำวันที่ 19-09-2560
เวลา 15:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2560
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคารนำชัยทนุผล
วันที่ประชุม : 19-09-2560
เวลา 15:00 - 16:30
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2560
สถานที่ประชุม : ห้องคำหยาด อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 19-09-2560
เวลา 13:30 - 15:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2560
สถานที่ประชุม : ห้องคำหยาด อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 19-09-2560
เวลา 13:30 - 15:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2560
สถานที่ประชุม : ห้องคำหยาด อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 19-09-2560
เวลา 08:30 - 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
สถานที่ประชุม : ห้องคำหยาด อาคาร ๗๕ ปี แม่โจ้
วันที่ประชุม : 19-09-2560
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080