พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
ตอนที่ 1 : รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน บรรยายพิเศษ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมทั่วไป
ระดับ ไม่ระบุ
ชื่อ  (ภาษาไทย) การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง แม่โจ้กับการบริการวิชาการ (การอบรมสาหร่ายไก) ผู้ดำเนินรายการนางสาวพวงพยอม เสนาวารี นักวิชาการรับเชิญ รศ.ดร.บุญสม วราเอกศิริ และดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร
ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ
วันที่เริ่มต้น 29/05/2552  เวลา 0:00
วันที่สิ้นสุด 29/05/2552  เวลา 0:00
สถานที่จัด หน่วยวิทยุเพื่อการศึกษา
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
รายละเอียด ไม่ระบุ
ตอนที่ 2 : หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานอธิการบดี
สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานอธิการบดี 2
ผลิตกรรมการเกษตร 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4
ตอนที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ไม่ระบุ
ตอนที่ 5 : รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 3000 บาท มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 6 : ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ตอนที่ 7 : สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 8 : เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 : ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 : ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 : การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 : ภาพประกอบ