พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
ตอนที่ 1 : รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการวิจัย
ระดับ อื่นๆ
ชื่อ  (ภาษาไทย) เป็นผู้ร่วมวิจัย โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2555
ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ
วันที่เริ่มต้น 15/03/2556  เวลา 0:00
วันที่สิ้นสุด 20/04/2556  เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
รายละเอียด ไม่ระบุ
ตอนที่ 2 : หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 1
รวม 1
ตอนที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ไม่ระบุ
ตอนที่ 5 : รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 6 : ผู้เข้าร่วม
บริหารธุรกิจ 1
เศรษฐศาสตร์ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 3
ตอนที่ 7 : สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 8 : เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 9 : ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 : ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 : การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 : ภาพประกอบ