พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
ตอนที่ 1 : รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมมนา เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ในสถาบัน
ชื่อ  (ภาษาไทย) โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ "ปรับกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนการสอน สร้างนักศึกษาเป็น Active Learner"
ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ
วันที่เริ่มต้น 14/05/2555  เวลา 0:00
วันที่สิ้นสุด 30/09/2555  เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
รายละเอียด เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการปรับกระบวนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง Active Learner สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
ตอนที่ 2 : หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบหลัก
วิทยาศาสตร์ 1
เศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2
ตอนที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ไม่ระบุ
ตอนที่ 5 : รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 6 : ผู้เข้าร่วม
สำนักงานอธิการบดี 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ผลิตกรรมการเกษตร 10
บริหารธุรกิจ 19
กชพร ศิริโภคากิจ
กชพร ศิริโภคากิจ
อรทัย ดุษฎีดำเกิง
ดลยา ไชยวงศ์
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
สัญฌา พันธุ์แพง
โสภณ ฟองเพชร
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
วิยะดา ชัยเวช
อรุณี ยศบุตร
ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
วินัย บังคมเนตร
กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
วัลภา ลิ่มสกุล
อัชญา ไพคำนาม
พัชรินทร์ สารมาท
มาณวิน สงเคราะห์
ภัทริกา มณีพันธ์
วิทยาศาสตร์ 38
เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
สุภาพร ดาวทอง
นภัสถ์ จันทร์มี
สุรศักดิ์ กุยมาลี
นลิน วงศ์ขัตติยะ
พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
รัชดาภรณ์ ปันทะรส
จินตนา จูมวงษ์
สายรุ้ง เมืองพิล
ทุเรียน ทาเจริญ
ฉัตรลดา วงค์สถาน
กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
นิตยา ตาแม่ก๋ง
รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
อรุณี คงดี อัลเดรด
หนึ่งหทัย ชัยอาภร
สรรเพชญ เที่ยงเกตุ
ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
พิมพร มนเทียรอาสน์
กัญญา บุตราช
อาจริยา นิ่มเกิดผล
พิกุล ศรีดารัตน์
วิชาญ คงธรรม
เยาวลักษณ์ คงธรรม
วาที คงบรรทัด
สนิท สิทธิ
วชิระ ชุ่มมงคล
นันทฤทธิ์ โชคถาวร
อุทุมพร กันแก้ว
ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
จักรภพ วงศ์ละคร
อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ฐิติพรรณ ฉิมสุข
ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
ธานินทร์ แตงกวารัมย์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 10
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 9
พัฒนาการท่องเที่ยว 7
ศิลปศาสตร์ 12
เศรษฐศาสตร์ 3
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 5
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 7
สารสนเทศและการสื่อสาร 5
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 12
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 138
ตอนที่ 7 : สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
สมรรถนะ
ตอนที่ 8 : เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 : ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 : ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 : การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 : ภาพประกอบ