พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
ตอนที่ 1 : รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมมนา เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ในสถาบัน
ชื่อ  (ภาษาไทย) โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ "ปรับกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนการสอน สร้างนักศึกษาเป็น Active Learner"
ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ
วันที่เริ่มต้น 14/05/2555  เวลา 0:00
วันที่สิ้นสุด 30/09/2555  เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
รายละเอียด เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการปรับกระบวนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง Active Learner สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

abortion pills medical abortion pill online i need to buy the abortion pill

ตอนที่ 2 : หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบหลัก
วิทยาศาสตร์ 1
เศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2
ตอนที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ไม่ระบุ
ตอนที่ 5 : รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 6 : ผู้เข้าร่วม
สำนักงานอธิการบดี 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ผลิตกรรมการเกษตร 10
บริหารธุรกิจ 19
ภัทริกา มณีพันธ์
มาณวิน สงเคราะห์
อรุณี ยศบุตร
ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
สัญฌา พันธุ์แพง
ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
วัลภา ลิ่มสกุล
วิยะดา ชัยเวช
กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
กชพร ศิริโภคากิจ
กชพร ศิริโภคากิจ
อรทัย ดุษฎีดำเกิง
ดลยา ไชยวงศ์
พัชรินทร์ สารมาท
วินัย บังคมเนตร
อัชญา ไพคำนาม
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
โสภณ ฟองเพชร
วิทยาศาสตร์ 38
วชิระ ชุ่มมงคล
สายรุ้ง เมืองพิล
วาที คงบรรทัด
นิตยา ตาแม่ก๋ง
รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
สุรศักดิ์ กุยมาลี
ฉัตรลดา วงค์สถาน
พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
มยุรา ศรีกัลยานุกูล
พิมพร มนเทียรอาสน์
อรุณี คงดี อัลเดรด
ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
วิชาญ คงธรรม
กัญญา บุตราช
ทุเรียน ทาเจริญ
นันทฤทธิ์ โชคถาวร
ศิราภรณ์ ชื่นบาล
สนิท สิทธิ
สรรเพชญ เที่ยงเกตุ
ฐิติพรรณ ฉิมสุข
สุภาพร ดาวทอง
นลิน วงศ์ขัตติยะ
อุทุมพร กันแก้ว
รัชดาภรณ์ ปันทะรส
จักรภพ วงศ์ละคร
อาจริยา นิ่มเกิดผล
จินตนา จูมวงษ์
อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
พิกุล ศรีดารัตน์
หนึ่งหทัย ชัยอาภร
เยาวลักษณ์ คงธรรม
นภัสถ์ จันทร์มี
ธานินทร์ แตงกวารัมย์
กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 10
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 9
พัฒนาการท่องเที่ยว 7
ศิลปศาสตร์ 12
เศรษฐศาสตร์ 3
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 7
สารสนเทศและการสื่อสาร 5
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 12
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 5
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 138
ตอนที่ 7 : สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
สมรรถนะ
ตอนที่ 8 : เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 : ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 : ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 : การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 : ภาพประกอบ