แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ประเมินประสิทธิภาพการสอน
ภาพรวมประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัย
เลือกภาคเรียน :  ปีการศึกษาที่ :
กราฟแสดงผลการประเมิน
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
การจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในรายวิชา 1079 0.64 3537 2.09 30171 17.82 100229 59.20 34291 20.25 169307 3.97
การให้คำแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 1002 0.59 3480 2.06 30037 17.74 98296 58.06 36492 21.55 169307 3.99
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ให้คำปรึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 956 0.56 3411 2.01 29139 17.21 97414 57.54 38387 22.67 169307 4.01
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 867 0.51 3007 1.78 27378 16.17 101369 59.87 36686 21.67 169307 4.01
ผู้สอนมีทักษะในการบูรณาการศาสตร์อื่นๆ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับเนื้อหาวิชา 980 0.58 3490 2.06 29350 17.34 98809 58.36 36678 21.66 169307 3.99
มีการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง 937 0.55 3354 1.98 29243 17.27 100500 59.36 35273 20.83 169307 3.99
มีการมอบหมายงานให้ฝึกปฎิบัติ หรือค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งในลักษณะงานเดียว / งานกลุ่ม 881 0.52 3099 1.83 27959 16.51 99146 58.56 38222 22.58 169307 4.02
มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในเนื้อหาวิชา 983 0.58 3462 2.04 29953 17.69 99091 58.53 35818 21.16 169307 3.98
มีเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย กระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 1138 0.67 3543 2.09 29373 17.35 97536 57.61 37717 22.28 169307 3.99
สอนได้ตรงเนื้อหาที่กำหนดไว้ และเนื้อหาวิชามีความทันสมัย 1002 0.59 3415 2.02 28834 17.03 98431 58.14 37625 22.22 169307 4.00
Chart.
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS] ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290