แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ประเมินประสิทธิภาพการสอน
ภาพรวมประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัย
เลือกภาคเรียน :  ปีการศึกษาที่ :
กราฟแสดงผลการประเมิน
รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
การจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในรายวิชา 1079 0.66 3537 2.17 30171 18.54 93691 57.56 34291 21.07 162769 3.96
การให้คำแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 1002 0.62 3480 2.14 30037 18.45 91758 56.37 36492 22.42 162769 3.98
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ให้คำปรึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 956 0.59 3411 2.10 29139 17.90 90876 55.83 38387 23.58 162769 4.00
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 867 0.53 3007 1.85 27378 16.82 94831 58.26 36686 22.54 162769 4.00
ผู้สอนมีทักษะในการบูรณาการศาสตร์อื่นๆ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับเนื้อหาวิชา 980 0.60 3490 2.14 29350 18.03 92271 56.69 36678 22.53 162769 3.98
มีการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง 937 0.58 3354 2.06 29243 17.97 93962 57.73 35273 21.67 162769 3.98
มีการมอบหมายงานให้ฝึกปฎิบัติ หรือค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งในลักษณะงานเดียว / งานกลุ่ม 881 0.54 3099 1.90 27959 17.18 92608 56.90 38222 23.48 162769 4.01
มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในเนื้อหาวิชา 983 0.60 3462 2.13 29953 18.40 92553 56.86 35818 22.01 162769 3.98
มีเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย กระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 1138 0.70 3543 2.18 29373 18.05 90998 55.91 37717 23.17 162769 3.99
สอนได้ตรงเนื้อหาที่กำหนดไว้ และเนื้อหาวิชามีความทันสมัย 1002 0.62 3415 2.10 28834 17.71 91893 56.46 37625 23.12 162769 3.99
Chart.
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS] ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290