แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  ๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » บริหารธุรกิจ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารและธุรการ
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 10/1/2556  
วันที่หมดวาระ : 8/8/2556
ส่วนราชการ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ : ๑/๒๕๕๖
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
เรียน : คณะกรรมการ ดำเนินงาน ประธาน กรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ : จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตร " UP DATE ภาษีอากร ปี ๒๕๕๕ และแนวปฏิบัติตามประการของ ป.ป.ช." ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ สำหรับนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษาอากร ผู้ประกอบการ อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
หน้าที่ : แต้งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๕๕
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมด้านวิชาการ
ผู้ลงนาม : อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กะรัต เทพศิริ
ชลลดา เลิฟ
ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ดลยา ไชยวงศ์
พัชรินทร์ สารมาท
วีรนันท์ พาวดี
สุธีรา หมื่นแสน
สุมิตร ชัยเขตร์
อรทัย ดุษฎีดำเกิง
อรุณี ยศบุตร
อัชญา ไพคำนาม
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290