e-manage ใหม่!!

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรใหม่ ภายใต้ www.erp.mju.ac.th(สำหรับอบรมและทดลองใช้ชั่วคราวเท่านั้น) เพื่อให้ตอบสนองการแสดงผลได้ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกๆ อุปกรณ์ เช่น Desktop, Smartphone, Tablet สามารถ Login เข้าใช้งานที่ "บุคลากร (เข้าสู่ระบบ)"

หมายเหตุ หลังจากอบรมแล้วเสร็จจะปรับปรุง www.e-manage.mju.ac.th สู่เวอร์ชั่นใหม่นี้ และเวอร์ชันเดิมจะย้ายไปอยู่ภายใต้ www.e-manageV1.mju.ac.th

คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รายงาน และสถิติข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการ ข้อมูล รายงาน และสถิติการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการบริการวิชาการ ข้อมูล รายงาน และสถิติ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ ข้อมูล รายงาน และสถิติแฟ้มผลงานของบุคลากรด้านอื่นๆ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารผลการปฏิบัติงาน
(e-performance)
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมใน โครงการพราราชดำริต่างๆ
ข่าวสาร กิจกรรม บทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา ข้อมูล รายงาน สถิติการตีพิมพ์บทความวิชาการ
สำหรับผู้มีรหัสเข้าประเมินออนไลน์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินเหตุการณ์
ปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลสารสนเทศระดับ คณะ/สำนัก
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
Chart.
จำนวนงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2559
Chart.
จำนวนโครงการประจำปี พ.ศ.2559
Chart.
MJU CHANNEL
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 29/4/2559 16:29:57  จำนวนที่อ่าน 7  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 26/4/2559 9:11:11  จำนวนที่อ่าน 34  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 29/3/2559 9:20:55  จำนวนที่อ่าน 98  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 14/3/2559 9:44:22  จำนวนที่อ่าน 124  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 14/3/2559 9:42:48  จำนวนที่อ่าน 142  ครั้ง
ข่าวกิจกรรม
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 29/4/2559 16:20:22  จำนวนที่อ่าน 28  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 27/4/2559 15:41:11  จำนวนที่อ่าน 84  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 26/4/2559 9:08:14  จำนวนที่อ่าน 60  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 26/4/2559 9:06:32  จำนวนที่อ่าน 44  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 26/4/2559 9:04:24  จำนวนที่อ่าน 48  ครั้ง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน นายสุระพล ริยะนา  วันที่เขียน 5/9/2557 10:04:20  จำนวนที่อ่าน 1270  ครั้ง
ผู้เขียน นายอาทิตย์ แก้วถาวร  วันที่เขียน 2/3/2554 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 5458  ครั้ง
MJU ON TV
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 7/3/2559 14:45:46  จำนวนที่อ่าน 163  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 7/3/2559 14:45:08  จำนวนที่อ่าน 180  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 11/1/2559 11:59:55  จำนวนที่อ่าน 243  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 18/12/2558 9:04:46  จำนวนที่อ่าน 181  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 9/12/2558 9:30:50  จำนวนที่อ่าน 216  ครั้ง
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
โครงการ
เสวนาเรื่องโครงการต่างๆ
14
งานวิจัย
เสวนาเรื่องงานวิจัย
10
e-performance
เสวนาเรื่อง e-performanace
10
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290