e-manage ใหม่!!

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรใหม่ ภายใต้ www.erp.mju.ac.th(สำหรับอบรมและทดลองใช้ชั่วคราวเท่านั้น) เพื่อให้ตอบสนองการแสดงผลได้ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกๆ อุปกรณ์ เช่น Desktop, Smartphone, Tablet สามารถ Login เข้าใช้งานที่ "บุคลากร (เข้าสู่ระบบ)"

หมายเหตุ หลังจากอบรมแล้วเสร็จจะปรับปรุง www.e-manage.mju.ac.th สู่เวอร์ชั่นใหม่นี้ และเวอร์ชันเดิมจะย้ายไปอยู่ภายใต้ www.e-manageV1.mju.ac.th

คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รายงาน และสถิติข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการ ข้อมูล รายงาน และสถิติการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการบริการวิชาการ ข้อมูล รายงาน และสถิติ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ ข้อมูล รายงาน และสถิติแฟ้มผลงานของบุคลากรด้านอื่นๆ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารผลการปฏิบัติงาน
(e-performance)
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมใน โครงการพราราชดำริต่างๆ
ข่าวสาร กิจกรรม บทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา ข้อมูล รายงาน สถิติการตีพิมพ์บทความวิชาการ
สำหรับผู้มีรหัสเข้าประเมินออนไลน์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินเหตุการณ์
ปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลสารสนเทศระดับ คณะ/สำนัก
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
Chart.
จำนวนงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2559
Chart.
จำนวนโครงการประจำปี พ.ศ.2559
Chart.
MJU CHANNEL
ผู้เขียน นายประวิทย์ วิมานทอง  วันที่เขียน 23/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 111  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 21/10/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 277  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 4/10/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 206  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 26/9/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 160  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 22/9/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 243  ครั้ง
ข่าวอบรม สัมนา
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 27/5/2559 14:04:16  จำนวนที่อ่าน 460  ครั้ง
ข่าวกิจกรรม
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 7/12/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 63  ครั้ง
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 6/12/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 69  ครั้ง
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 6/12/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 72  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.ภัทร์ศยา เพ็ชรเฟื่อง  วันที่เขียน 6/12/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 147  ครั้ง
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 6/12/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 116  ครั้ง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 3/10/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 91  ครั้ง
กองแผนงานร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทน. เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา
กองแผนงานร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทน. เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา   
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 26/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 138  ครั้ง
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 30/5/2559 10:05:25  จำนวนที่อ่าน 446  ครั้ง
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 27/5/2559 13:26:03  จำนวนที่อ่าน 636  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุระพล ริยะนา  วันที่เขียน 5/9/2557 10:04:20  จำนวนที่อ่าน 1533  ครั้ง
MJU ON TV
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 6/12/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 11  ครั้ง
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 28/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 54  ครั้ง
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 23/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 151  ครั้ง
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 4/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 134  ครั้ง
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 4/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 106  ครั้ง
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เขียน นายรัตติกาล ณวิชัย  วันที่เขียน 8/6/2554 14:40:24  จำนวนที่อ่าน 293  ครั้ง
ข่าวประกวดราคา
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 18/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 23  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 8/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 36  ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ   
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 31/10/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 75  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/10/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 65  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 18/10/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 57  ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 25/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 75  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 25/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 80  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 18/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 149  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 18/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 107  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 18/11/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 90  ครั้ง
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
โครงการ
เสวนาเรื่องโครงการต่างๆ
4
งานวิจัย
เสวนาเรื่องงานวิจัย
0
e-performance
เสวนาเรื่อง e-performanace
0
กองคลัง
-
14
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290