e-manage ใหม่!!

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรใหม่ ภายใต้ www.erp.mju.ac.th(สำหรับอบรมและทดลองใช้ชั่วคราวเท่านั้น) เพื่อให้ตอบสนองการแสดงผลได้ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกๆ อุปกรณ์ เช่น Desktop, Smartphone, Tablet สามารถ Login เข้าใช้งานที่ "บุคลากร (เข้าสู่ระบบ)"

หมายเหตุ หลังจากอบรมแล้วเสร็จจะปรับปรุง www.e-manage.mju.ac.th สู่เวอร์ชั่นใหม่นี้ และเวอร์ชันเดิมจะย้ายไปอยู่ภายใต้ www.e-manageV1.mju.ac.th

คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รายงาน และสถิติข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการ ข้อมูล รายงาน และสถิติการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการบริการวิชาการ ข้อมูล รายงาน และสถิติ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ ข้อมูล รายงาน และสถิติแฟ้มผลงานของบุคลากรด้านอื่นๆ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารผลการปฏิบัติงาน
(e-performance)
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมใน โครงการพราราชดำริต่างๆ
ข่าวสาร กิจกรรม บทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา ข้อมูล รายงาน สถิติการตีพิมพ์บทความวิชาการ
สำหรับผู้มีรหัสเข้าประเมินออนไลน์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินเหตุการณ์
ปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลสารสนเทศระดับ คณะ/สำนัก
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
Chart.
จำนวนงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2559
Chart.
จำนวนโครงการประจำปี พ.ศ.2559
Chart.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองแผนงานร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทน. เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา
กองแผนงานร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทน. เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา   
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 26/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 2  ครั้ง
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 30/5/2559 10:05:25  จำนวนที่อ่าน 297  ครั้ง
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 27/5/2559 13:26:03  จำนวนที่อ่าน 327  ครั้ง
ผู้เขียน นายสุระพล ริยะนา  วันที่เขียน 5/9/2557 10:04:20  จำนวนที่อ่าน 1385  ครั้ง
ผู้เขียน นายอาทิตย์ แก้วถาวร  วันที่เขียน 2/3/2554 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 5571  ครั้ง
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เขียน นายรัตติกาล ณวิชัย  วันที่เขียน 8/6/2554 14:40:24  จำนวนที่อ่าน 181  ครั้ง
ข่าวอบรม สัมนา
ผู้เขียน นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง  วันที่เขียน 27/5/2559 14:04:16  จำนวนที่อ่าน 295  ครั้ง
ข่าวกิจกรรม
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 28/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 145  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.ภัทร์ศยา เพ็ชรเฟื่อง  วันที่เขียน 25/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 144  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.ภัทร์ศยา เพ็ชรเฟื่อง  วันที่เขียน 25/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 78  ครั้ง
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 24/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 137  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.ภัทร์ศยา เพ็ชรเฟื่อง  วันที่เขียน 22/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 160  ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 862 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยกรทางน้ำ (ครั้งที่ 4)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 862 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยกรทางน้ำ (ครั้งที่ 4)   
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 4/7/2559 9:14:57  จำนวนที่อ่าน 100  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 20/6/2559 13:01:14  จำนวนที่อ่าน 159  ครั้ง
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 20/6/2559 12:57:43  จำนวนที่อ่าน 117  ครั้ง
MJU CHANNEL
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 27/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 54  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 27/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 15  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 5/7/2559 14:57:40  จำนวนที่อ่าน 127  ครั้ง
ม.แม่โจ้ร่วมกับจัดหางาน จ.เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเชียงใหม่ฯ
Daily News:ม.แม่โจ้ร่วมกับจัดหางาน จ.เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน รุ่นที่ 2   
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 4/7/2559 10:46:22  จำนวนที่อ่าน 124  ครั้ง
ผู้เขียน นายนิรุต ทองสุก  วันที่เขียน 24/6/2559 10:12:32  จำนวนที่อ่าน 130  ครั้ง
MJU ON TV
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 30/6/2559 15:01:02  จำนวนที่อ่าน 156  ครั้ง
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 8/6/2559 16:16:30  จำนวนที่อ่าน 192  ครั้ง
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 23/5/2559 11:00:35  จำนวนที่อ่าน 170  ครั้ง
ผู้เขียน นายวทัญญู เชิงปัญญา  วันที่เขียน 18/5/2559 10:01:15  จำนวนที่อ่าน 155  ครั้ง
ผู้เขียน นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา  วันที่เขียน 7/3/2559 14:45:46  จำนวนที่อ่าน 327  ครั้ง
ข่าวประกวดราคา
จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ   
ผู้เขียน นางอภิญญา โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 3  ครั้ง
ผู้เขียน นายประวิทย์ วิมานทอง  วันที่เขียน 12/7/2559 0:00:00  จำนวนที่อ่าน 50  ครั้ง
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
โครงการ
เสวนาเรื่องโครงการต่างๆ
4
งานวิจัย
เสวนาเรื่องงานวิจัย
0
e-performance
เสวนาเรื่อง e-performanace
0
กองคลัง
-
3
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290